Foto - Tim Marshall - Unsplash blurred
Foto - Tim Marshall - Unsplash

Velferd, helse og oppvekst

Velferdsgruppen ved Nordlandsforskning forsker på velferdssamfunnet og velferdstjenester på tvers av ulike samfunnssektorer, for eksempel innenfor utdanning, helse, barnevern og bolig. Vi forsker også på levekår blant utsatte barn og unge, eldre og skeive. Vi undersøker hvilke prosesser som ekskluderer og inkluderer, marginaliserer eller myndiggjør.
Vår forskergruppe deltar i evalueringer, innovasjonsprosjekter og samarbeid med forskere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner og brukere. Vi er opptatt av å forstå levekår og velferd fra et nedenfra perspektiv, for å utvikle bærekraftige velferdssystemer. Vi har erfaring med forskning i små og store lokalsamfunn i Nord-Norge, og tar med oss disse innsiktene i våre analyser av velferdsstaten.

Vi er involvert i flere samarbeid, blant annet Senter for bolig og velferdsforskning (BOVEL) og Partnerskapet for ung inkludering i Nordland.