Therese
Andrews
Stillingstittel
Forsker I
Mobil
Nøkkelinformasjon

Therese Andrews har bred erfaring fra forskning innen helse/velferdssosiologi hvor arbeidene blant annet handler om spenningsforhold mellom ideologi, politikk og lovverk på den ene siden, og yrkesutøvelse og brukererfaringer på den andre siden. Andre forskningstemaer faller inn under kultursosiologi (mat, kropp, kulturell kapital, omnivorousness) og symbolske praksiser; sosial kapital og sosial ulikhet; organisasjons- og profesjonssosiologi, inkludert samarbeid på tvers av profesjoner, tjenester, etater, kommuner og forvaltningsnivåer; utdanningssosiologi; rettssosiologi med restorative justice, og nærmiljø, lokalsamfunn og ruralsosiologi. Analyser av begreper som helse, makt, demokrati, brukermedvirkning, empowerment, medikalisering, og deprofesjonalisering står også sentralt i hennes forskning, det samme gjør kjønn og likestilling.

Utdanning

Dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen

  • Barneombudet er både en person og et kontor. Personen heter Anne Lindboe. Foto: Marius Hauge

    Ann Kristin Eide og Therese Andrews skal presentere sin forskning på ungdomsstraff.

  • To år inn i følgeforskningen av nye straffereaksjoner for ungdom, anbefaler forskerne hurtigere oppstart av oppfølgingen etter lovbrudd og bedre ivaretakelse av gjenopprettende prinsipper.

  • Therese Andrews og Bjarne Lindeløv med rapporten om interkommunalt barnevern.

    Et større fagmiljø er en viktig grunn til at mange kommuner samarbeider om barnevern. Forskerne Therese Andrews, Bjarne Lindeløv og Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har studert disse samarbeidene. De finner at kvalitet i barneverntjenesten ikke nødvendigvis henger sammen med størrelse på tjenesten.