Statistikkgrunnlaget for innføring av FNs bærekraftmål i tjeneste- og samfunnsutvikling i Nordland

Bærekraft
Lokalsamfunn
Omstilling

I forbindelse med at Nordland fylkeskommune vil legge FNs 17 bærekraftsmål til grunn for den videre utviklingen av den regionale planstrategiprosessen og samfunnsutviklingen, bistår Nordlandsforskning i arbeidet med å utvikle et relevant statistikk- og kunnskapsgrunnlag. Målgruppen er planleggere i Nordland fylkeskommune, kommuner, regional stat og andre interessenter som vil vite fakta om Nordland og grunnlaget for utvikling av økt bærekraft i tråd med målene i Agenda 2030.

I forhold til tidligere gjennomføring av planstrategiprosessen vil kunnskapsgrunnlaget skille seg ved at alle dimensjoner ved bærekraft (sosial, miljømessig og økonomisk) skal belyses ift alle tjenesteområder og aspekter av samfunnsutvikling i Nordland som planstrategiprosessen skal støtte opp om. Målgruppen og brukerne av kunnskapsgrunnlaget vil være Nordland fylkeskommune, kommuner, regional stat og andre interessenter som vil vite fakta om Nordland og orientere seg om tjenesteutvikling og samfunnsutvikling.

Gjennom prosjektet skal Nordlandsforskning i samarbeid med fylkeskommunen og virksomhetsområdene samle inn fakta, statistikk og kunnskap som er nødvendige for å identifisere hovedutfordringer og muligheter for samfunnsutviklingen og relevant innhold i planstrategiprosessen i Nordland. I arbeidet inngår en gjennomgang av statistikk som er relevant for oppfølging og prioriteringer for å skape utvikling med bakgrunn i FNs bærekraftsmål. Kunnskapsgrunnlaget skal deretter innarbeides i en samlet digital kunnskapsplattform som gjør det mulig å sammenstille kunnskap og statistikk på en relevant måte for ulike brukergrupper. Arbeidet henter også innspill fra andre regioners arbeid og erfaringer med innføring av bærekraftsmålene som rammeverk for planlegging og tjenesteutvikling.

Utviklingen av kunnskapsgrunnlaget skal også understøtte virksomhetsområdene og deres arbeid gjennom plangruppen ift revisjonen av planstrategiprosessen i 2020, i samarbeid med øvrige samarbeidspartnere som kommuner og regionale statlige organer. Prosjektet startet opp høsten 2019 og vil bli sluttført våren 2020.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter