FNs bærekraftsmål

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

Lokalsamfunn
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd, DEMOS-program
Ledes av
Nordlandsforskning AS
Tidsrom
-

Samarbeidsprosjektet «Fra mål til mening til handling - Samproduksjon og implementering av FNs bærekraftsmål i regionalt og lokalt planarbeid» har som mål å utvikle et rammeverk for implementering av FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging. 

For å nå målet om en rettferdig og bærekraftig verden innen 2030, må de 17 bærekraftsmålene oversettes til ulike lokale og regionale kontekster. Rammeverket som utvikles i prosjektet, skal gjøre jobben enklere. Tilhørende metoder og verktøy vil kunne tilpasses ulike kontekster og plantyper.

“Bærekraftsmålene må oversettes til lokale og regionale forhold” - Aase Kristine Lundberg, Prosjektleder

At planlegging skal bidra til bærekraftig utvikling, står allerede skrevet i plan- og bygningsloven. Likevel representerer FNs bærekraftsmål en helt ny måte å konkretisere innholdet i begrepet gjennom mål, delmål og indikatorer.

Prosjektet skal utvikle metodikk som bistår lokal og regional implementering av bærekraftsmålene, ved hjelp av scenarier og systemmodeller. Når metodene er på plass, testes de i konkrete planprosesser og erfaringene benyttes til å utarbeide politikkanbefalinger. 

Den nye kunnskapen integreres i relevante studieprogram ved fire planutdanninger. Prosjektet skal også vurdere tidligere og pågående arbeid med bærekraftig utvikling i regionene Nordland og Vestland, samt delta i den offentlige debatten om hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftmålene.

Samarbeidsprosjektet er ledet av Nordlandsforskning, og til sammen deltar 23 partnere fra akademia, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet. Norges forskningsråd finansierer prosjektet gjennom DEMOS-programmet og prosjektperioden er 2020-2023.

 

Prosjektet har følgende delmål:

  1. Vurdere tidligere og pågående arbeidet med bærekraftig utvikling i to norske regioner (Nordland og Vestland)
  2. Utvikle metodikk for lokalisering av FNs bærekraftsmål ved hjelp av scenarier og systemmodeller
  3. Teste ut disse metodene i konkrete planprosesser og gi politikkanbefalinger basert på disse
  4. Integrere FN17 i relevante studieprogram ved fire planutdanninger
  5. Styrke arbeidet med FN17 i lokal og regional planlegging gjennom samskaping og sosiale læringsprosesser
  6. Delta i den offentlige debatten om hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftmålene

 

Målsetning: utvikle et rammeverk for å implementere FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging

Finansiering: Norges forskningsråd, DEMOS-program

Prosjektperiode: 2020-2023

Budsjett: 11 millioner

Konsortium: 23 samarbeidspartnere fra akademia, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet

 

Media

Hvordan har kommunene arbeidet med bærekraftsmålene? 

Hva er FNs bærekraftsmål, hva er sosial bærekraft og hvorfor er de viktige for kommunene? 

Hvordan påvirker bærekraftsmålene kommunens prioriteringer? Ordføreren i Bodø kommune deler fra kommunens arbeid 

"Bærekraftsmålene gir drivkraft til gode lokalsamfunn" - Folkehelsekoordinatoren i Bodø kommune