Trenger hjelp til å nå bærekraftsmål

Article Id
6043
Source site

Kommuner og fylkeskommuner skal legge bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging og målene må være nådd innen 2030. De fleste er ennå i startfasen.

Det viser rapporten «Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging», som er produsert av Nordlandsforskning på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftmålene til grunn for sin planlegging. Til Kommunal Rapport sier kommunalminister Nikolai Astrup: – Kommunene må ta utgangspunkt i bærekraftsmålene og finne ut hvordan de kan jobbe for å bidra mest mulig til måloppnåelse innen 2030.

Arbeidet med bærekraftsmålene i norske kommuner og fylkeskommuner er i en tidlig fase og befinner seg fortsatt stort sett på et strategisk nivå. Det er også store variasjoner i hvor langt de ulike kommunene og fylkeskommunene har kommet i implementeringsarbeidet.

– Mens noen få kommuner og fylkeskommuner ligger i front og kan vise til et systematisk arbeid med implementeringen av bærekraftsmålene over flere år, befinner mange seg fremdeles i startgropa og er usikre på hvordan de kommer i gang, sier seniorforsker Aase Kristine Lundberg.


Seniorforsker Aase Kristine Lundberg. Foto: Karoline O. A. Pettersen

 

Ulike behov og utfordringer
Hun har vært med på å utarbeide rapporten og leder dessuten forskningsprosjektet «Field of goals», som skal utvikle et rammeverk for implementering av FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging.

– Det er altså stor strekk i laget. Dette gjør at behovene og utfordringene er svært ulike for de 365 kommunene og 11 fylkeskommunene i landet, sier Lundberg.

Hovedinntrykket er at kommunene leder an og at fylkeskommunene generelt har kommet noe kortere. I tillegg viser rapporten at større kommuner generelt er mer positive til å benytte bærekraftsmålene som et styringsverktøy for politikk og prioriteringer.  

– Fraværet av gode eksempler fra små kommuners arbeid gjør at det mangler gode rollemodeller for nettopp de små kommunene, sier Lundberg.

Tilgjengelige verktøy
Alt i alt er behovet stort for en tydeligere stemme og koordinering fra nasjonalt hold om hva som faktisk forventes av kommunene og fylkeskommunene.

– Det etterlyses bedre kunnskap og kompetanse om hvordan bærekraftsmålene kan implementeres lokalt og regionalt og vi vil derfor anbefale at det settes i gang ulike tiltak for å heve kunnskapen og kompetansen, sier Lundberg.

Dette arbeidet er allerede i gang. I løpet av september arrangerer Distriktssenteret webinar både for fylkeskommuner og kommuner, der blant andre Nordlandsforskning forteller om verktøy, metoder og praktiske erfaringer når det kommer til å benytte FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging. Webinarene vil også være tilgjengelig i opptak.

– Det var over 300 deltakere på webinaret om regional planlegging, så interessen er stor, sier Lundberg.

Globalt og lokalt i sammenheng
Selv om fokus rettes mot lokale og regionale planer, minner Lundberg på at grunnlaget i Agenda2030 må ivaretas. I 2015 ble agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

På regjeringens nettsider står det at et sentralt prinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal utelates. De mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene i verden skal inkluderes i utviklingen. Bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land.

– Bærekraftsmålene er globale og må oversettes slik at de blir lokalt og regionalt relevante og fører til handling, sier Lundberg.  

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev