Foto: Aditya Romansa / Unsplash

Bruk av foreldrestøttende tiltak på krisesenter

Velferd

Prosjektet skal undersøke bruk av foreldrestøttende tiltak på krisesenter.

Forelderrollen kan innebære særlige behov under et opphold i krisesenter, og kan også prege den voldstutsattes muligheter og valg når det gjelder tidspunkt og veier ut av et mishandlingsforhold. Dette delprosjektet setter søkelyset på mange voldsutsattes rolle som forelder, og behovene og hjelpetiltakene som knytter seg til denne rollen. Hovedmålet med delstudien er å frembringe kunnskap om hvilken type og grad avstøtte voldsutsatte foreldre opplever at de har behov for i en bruddfase, om eksisterendetilbud er virksomme, og hvordan hjelpebehovene kan ivaretas av både krisesentrene og kommunene.

Prosjektet inngår som et delprosjekt i FoU-prosjektet "Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering", som Fafo, NOVA, og Nordlandsforskning utfører i samarbeid, på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Se: https://www.fafo.no/prosjekter/aktive-prosjekter/utvikle-likeverdige-og-virksomme-tiltak-mot-vold-og-diskriminering

Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter