Areal Nordland 2050: Scenarier til Arealutvikling i Nordland basert på FNs Bærekraftsmål

Omstilling

Nordlandssamfunnet er sammensatt og mangfoldig. Nordland fylkeskommune har behov for å tenke langsiktig og helhetlig i forbindelse med revideringen av fylkets arealpolitikk. Oppdraget er å utarbeide scenarier som tar for seg flere mulige utviklingsveier og som ser på hva de ulike fremtidige tilstandene vil kunne bety for Nordland. Tidsperspektivet for analysen er langt (2050), og arbeidet tar hensyn til FNs bærekraftsmål. Scenarier som belyser vilkårene for arealpolitikken i et klart fremtidsperspektiv, vil være en hjelp for å klarlegge utfordringene, mulighetsrommet og fellesnevnerne for Nordland. Scenariene skal bidra til bevisstgjøring og skape diskusjon.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Prosjektleder
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter