Areal Nordland 2050: Scenarier til Arealutvikling i Nordland basert på FNs Bærekraftsmål

Nordlandssamfunnet er sammensatt og mangfoldig. Nordland fylkeskommune har behov for å tenke langsiktig og helhetlig i forbindelse med revideringen av fylkets arealpolitikk. Oppdraget er å utarbeide scenarier som tar for seg flere mulige utviklingsveier og som ser på hva de ulike fremtidige tilstandene vil kunne bety for Nordland. Tidsperspektivet for analysen er langt (2050), og arbeidet tar hensyn til FNs bærekraftsmål. Scenarier som belyser vilkårene for arealpolitikken i et klart fremtidsperspektiv, vil være en hjelp for å klarlegge utfordringene, mulighetsrommet og fellesnevnerne for Nordland. Scenariene skal bidra til bevisstgjøring og skape diskusjon.

Financed by
Nordland fylkeskommune
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo