Foto: Ludovic Charlet / Unsplash

Transadapt

Omstilling

Å gjøre grenseoverskridende klimarisikoer håndgripelige for klimatilpasning.

Grenseoverskridende klimarisiko skiller seg fra konvensjonell klimarisiko ved at konsekvensene av klimaendringer i ett land kan spre seg til andre land gjennom forskjellige spredningsveier. I internasjonal litteratur skilles det mellom syv slike spredningsveier: handel, finans, forflytning av mennesker, psykologisk, geopolitisk, biofysisk og infrastruktur. I dette prosjektet vil vi særlig vie oppmerksomhet til grenseoverskridende risiko gjennom handel.

To næringer er valgt ut for å gjøre case-analyse: Fiskeoppdrett i Nordland fylke og husdyrproduksjon i Sogn.

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke og vise hvordan grenseoverskridende klimarisiko kan bli et tema for det praktiske arbeidet med klimatilpasning blant næringsaktører og forvaltere.

For å nå hovedmålene vil prosjektet forfølge følgende delmål:

1. Utvikle en indikatorbasert måte å måle grenseoverskridende klimarisiko på nasjonalt nivå

2. Demonstrere hvordan man måler grenseoverskridende klimarisiko for utvalgte sektorer

3. Demonstrere hvordan man kan plassere risikoeierskap langs og på tvers av verdikjeder og policynivåer

4. Diskutere potensielle tiltak for hhv forvaltere og næringsaktører for å redusere (nåtidig eller framtidig) grenseoverskridende klimarisiko.

5. Analyser flernivå- og tverrsektorstyring for tilpasning til grenseoverskridende klimarisiko

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestlandsforsking (prosjektleder), Stockholm Environment Institute, Norce klima, Nordlandsforskning og CICERO Senter for internasjonal klimaforskning.

Oppdragsgiver
Noradapt
Ledes av
Vestlandsforskning
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker I
Samarbeidspartnere
Stockholm Environment Institute
Norce klima
CICERO Senter for internasjonal klimaforskning

Del:

FacebookLinkedInTwitter