Reindrift Lyngen. Foto: Petr Pavlíček

Rášša: Rettferdig og bærekraftig forvaltning av reinens landskap

Lokalsamfunn

Dette samarbeidsprosjektet undersøker forvaltningen av arealer hvor det i dag er konflikter mellom verne- og bruksinteresser. Arealene i fokus er leveområder for vill- og tamrein (reinens landskap) i Norge, med spesielt fokus om villreinområdet på Hardangervidda og tamreinområdet i Finnmark.

God forvaltning av norske reinsdyrlandskap er avgjørende for å bevare Europas villreinbestand, samisk reindrift og biologisk mangfold generelt. Men landskapene er utsatt for økende press fra ulike arealbruksinteresser og klimaendringer, samtidig som lokale rettighetshavere som grunneiere og reineiere hevder at deres behov, kunnskap og perspektiver ofte er ekskludert i arealforvaltningen. 

Målet med prosjektet

Gjennom deltakende metoder og tett samarbeid med grunneiere og reineiere sammenligner prosjektet arealforvaltningen av vill- og tamreinsområder og belyser hvordan norske reinsdyrlandskap forvaltes, forhandles og skapes i samspillet mellom rettighetshavere, arealbruksinteressenter og beslutningstakere. Prosjektet undersøker hvilke verdier og kunnskapssystemer som gjenspeiles i arealplanlegging og beslutninger. Prosjektet lager en møteplass der aktørene fra "ville" og "tamme" reinsdyrsområder kan utveksle erfaringer og diskutere felles problemstillinger.

Prosjektet gir også løsninger for en mer inkluderende, rettferdig og helhetlig forvaltning av "ville" og "tamme" reinsdyrlandskap som også kan minimere arealbrukskonfliktene i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Dette er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norsk forskningsråd (prosjektnr. 320697) i perioden 2021-2025. Den fulle tittelen til prosjektet er "Governing, producing, and negotiating reindeer landscapes – towards fair and sustainable use of land" (Reinens landskap – forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og bærekraftig arealbruk).

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Norsk institutt for vannforskning
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II, bistilling
Samarbeidspartnere
Internasjonalt reindriftssenter
Norsk villreinsenter sør

Del:

FacebookLinkedInTwitter