Kunnskapsgrunnlag og scenarier for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030

Bærekraft
Velferd

Nordlandsforskning utvikler i samarbeid med Mimir AS og Capia AS et samlet og oppdatert kunnskapsgrunnlag og et utvalg scenarier for utvikling av Trøndelag som en tydelig og relevant opplevelsesdestinasjon mot 2030. Prosjektet startet opp høsten 2019 og fullføres våren 2020, og er et oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune.

I arbeidet vil Nordlandsforskning sammen med partnerne oppdatere og sammenstille et helhetlig kunnskapsgrunnlag basert på tilgjengelig statistikk og relevante informasjonskilder som dokumenterer næringsstruktur, delingsøkonomi, destinasjonsutvikling og markedsposisjon for Trøndelag og de lokale destinasjonsområdene.  Kunnskapsgrunnlaget består av en nullpunktsanalyse av dagens situasjon i opplevelses- og kulturnæringer og destinasjoner, samt en analyse av markedsposisjon og renommè. Det gjennomføres også en prosess med innspill og lokale workshops sammen med destinasjonene og landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv som grunnlag for å utvikle et antall scenarier som til slutt leder mot et felles hovedscenario for Trøndelag. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiver og dialog med en bredt sammensatt styringsgruppe.

Kunnskapsgrunnlag og scenarieutvikling inngår som et fundament for videre utvikling av opplevelsesnæringene som en del av den regionale verdiskapingsstrategien og strategisk nærings- og samfunnsutvikling i Trøndelag. Prosjektet vil avsluttes med en scenariokonferanse i 2020 der næringsaktører, destinasjoner, kommuner, regionale utviklingsaktører og kunnskapsmiljøer inviteres for å drøfte videre satsing og oppfølging.

 

Oppdragsgiver
Trøndelag fylkeskommune
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter