ACHILLES

Bærekraft

Arktiske naturfarer og samfunnsmessige tilpassinger for ivaretakelse av lokal bosetting, trygghet og velbefinnende. Arctic climate change induced hazards and social transformations for upholding local livelihoods, safety and wellbeing

Naturfarer som skred og ras øker mange steder i Nord-Norge i omfang og hyppighet. Dette fører til at en del lokalsamfunn oftere vil oppleve perioder med stengte veier samt brudd i strømforsyning og telekommunikasjoner.

Forskningsprosjektet ACHILLES vil kartlegge hvordan befolkning, kommuner og bedrifter agerer når lokalsamfunn blir helt eller delvis avskåret fra omverdenen. Prosjektet vil også studere konsekvenser av naturfarer for befolkningens opplevde sikkerhet og velferd samt mulige virkninger for bosetting og næringslokalisering på lang sikt. Studien vil belyse hvorvidt og hvordan lokale og fylkeskommunale myndigheter samarbeider med hverandre og med berørte private interesser i forhold til naturfarer som fører til at samfunn periodisk blir avsondret, samt hvordan de forholder seg til innbyggerne generelt.

Basert på personlige intervjuer, fokusgrupper og spørreskjemaundersøkelser vil prosjektet undersøke hvordan lokalsamfunn opplever konsekvenser av naturfarer her og nå, hvordan tiltak settes inn for å møte problemene som oppstår, og hvordan ulike forvaltningstiltak virker.

Prosjektleder er Jens Kr. Steen Jacobsen fra Transportøkonomisk institutt.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II, bistilling

Del:

FacebookLinkedInTwitter