Følgeforskning/evaluering i implementering av MST-PBS i barnevernet

Velferd

Følgeforskning/evaluering i implementering av MST-PBS i barnevernet 

Behandlingstilbud for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (PSB) har tidligere vært mangelfullt, men er styrket ved utprøving av Multisystemisk terapi (MST) tilrettelagt for denne målgruppen (MST- PSB) i fem eksisterende MST-team i Bufetat. Hovedmålet med delstudien er få frem kunnskap om implementeringen av MST-PSB, undersøke ansattes erfaringer med opplæring, etablering og drift av MST-PSB, og hvilke kriterier som legges til grunn for utvelgelse av barn og unge som får tilbudet. Videre vil vi undersøke hvordan ungdommene og familiene opplever tilbudet, og vurdere om MST-PSB er et egnet tiltak for målgruppen. Sammen med forskere i delprosjekt 7 vil vi utvikle forslag til hvordan tjenestetilbudet til denne målgruppen kan videreutvikles.

Prosjektet inngår som et delprosjekt i FoU-prosjektet "Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering", som Fafo, NOVA, og Nordlandsforskning utfører i samarbeid, på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Se: https://www.fafo.no/prosjekter/aktive-prosjekter/utvikle-likeverdige-og-virksomme-tiltak-mot-vold-og-diskriminering

Financed by
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (BUFDIR)
Time period
-
Project staff