Foto: Taylor Flowe / Unsplash

RAUS - reduksjon av utfordrende skolefravær

Velferd

Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og konkrete tiltak som kan redusere utfordrende skolefravær blant elever i grunnskolen.

Andelen av elever som ikke får vitnemål etter 10. trinn på grunn av høyt fravær har doblet seg i løpet av de siste ti årene. Økingen er en samfunnsmessig utfordring ettersom fravær i grunnskolen kan kobles til utfordringer med å fullføre videregående opplæring og kvalifisere seg til arbeidslivet. Til tross for at fravær i videregående opplæring har høstet betydelig oppmerksomhet, har spørsmålet om fravær i grunnskolen og hvordan det kan håndteres fått lite oppmerksomhet i forskningen.

På Rana ungdomsskole er en prosent av elevene ikke til stede i løpet av sine tre år på ungdomsskolen. Til tross for at skolen har jobbet systematisk med skolefravær de senere årene trenger skolen mer kunnskap om disse elevene, hvilke tiltak som kan få elevene tilbake på skolen og hva som kan forebygge utfordrende skolefravær. Erfaringene til Rana ungdomsskole er at enprosent-gruppen ikke er elever med diagnoser, store fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser som tilsier et skolefravær, men at det er snakk om en gruppe elever med sammensatte utfordringer.

Med nesten totalt fravær i ungdomsskolen er de faglige og psykososiale forutsetningene til å fullføre videregående svært dårlige. Selv om dette er en relativ liten gruppe, er dette unge som vil kunne oppleve store utfordringer med å mestre et selvstendig voksenliv med arbeidslivsdeltakelse. For Rana og Nordlandssamfunnet er det avgjørende å hjelpe disse unge gjennom en målrettet innsats i ungdomsskolen. RAUS skal gi kunnskap om hva som kjennetegner enprosent-gruppen og hvilke tiltak skolen kan iverksette for å hjelpe denne gruppen. Konkret skal RAUS utvikle en veileder bestående av kartleggingsverktøy og tiltak slik at skolen og Rana-samfunnet kan få målgruppen tilbake til skolen. En bedre forståelse av enprosent-gruppen og effektive virkemidler vil ha stor overføringsverdi til andre skoler og kommuner i både Nordland og Norge

Oppdragsgiver
Regionalt forskningsfond Nord-Norge
Ledes av
Nordlandsforskning
Prosjektleder
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Rana ungdomsskole
Pedagogisk psykologisk tjeneste Rana kommune
Familietjenesten Rana kommune
NAV Rana
Skolehelsetjenesten Rana kommune
Skoleavdelingen Rana kommune
Polarsirkelen videregående skole
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk Mo i Rana
Nordland fylkeskommune
Statsforvalteren i Nordland
Barnevernet i Rana kommune

Del:

FacebookLinkedInTwitter