Forskning om fall og frafall

Article Id
3207
Source site
Fra venstre: Hege Gjertsen, Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Bent-Cato Hustad, Karin Marie Antonsen, Christian Lo og Janikke Solstad Vedeler.
Fra venstre: Hege Gjertsen, Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Bent-Cato Hustad, Karin Marie Antonsen, Christian Lo og Janikke Solstad Vedeler.

Disse forskerne er alle i gang med nye forskningsprosjekter som handler om to av de mest sårbare gruppene i velferdsstaten. Nemlig unge som sliter med å gjennomføre utdanning og komme i arbeid og eldre som opplever å få nedsatt helse og funksjon.

Nordlandsforskning har i det siste fått tilslag på flere prosjekter, som understreker behovet for kunnskap om nye måter å møte disse utfordringene på. Hvordan man kan forebygge frafall blant unge i videregående skole og fall i hjemmet blant eldre? Det skal forskerne nå finne ut av.

Innovasjon i velferd, er et fagområde hvor det skjer mye på Nordlandsforskning for tiden. Hele 6 mindre prosjekter og ett stort forskningsprosjekt er innvilget den siste tiden.

Spillteknologi for eldre

Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl skal i et prosjekt, «Falltek», ledet av forskningsinstituttet Norut forske på hvordan spillteknologi kan være med å forebygge fall blant eldre. Fall en den alvorligste og hyppigste ulykken blant eldre som bor hjemme. Omtrent halvparten av de som er over 80 år faller hvert år, ofte med store konsekvenser for den enkelte. Fallforebygging er derfor høyt prioritert i mange kommuner. I Falltek skal forskere fra Norut utvikle dataspill som kan være med på å bedre balanse og styrke. Forskerne fra Nordlandsforskning skal følgeforske dette for å fange opp brukernes behov og hvilke organisatoriske og ledelsesmessige faktorer som spiller inn for at kommuner skal kunne ta i bruk den nye teknologien. 

Fra store nøkkelknipper til håndholdte enheter

Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl følgeforsker et prosjekt kalt DigiBodø.

- Prosjektet følger hva som skjer når Bodø kommune tar i bruk velferdsteknologi. Vi ser særlig på erfaringene med mobil pleie, på arbeidet med å ta i bruk elektroniske låser hos hjemmeboende eldre og nettbrett på et sykehjem. Mobil pleie og nettbrett betyr at ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem har tilgang på journaler og prosedyrer når de er hos brukere og pasienter. Journalen oppdateres også fortløpende på nettbrettet. Elektronisk lås betyr at hjemmesykepleieren ikke trenger å kjøre innom kontoret for å hente nøkler om det skulle bli omrokkering i planene, forteller prosjektleder Waldahl.

Frafall i videregående skoler i Lofoten

Årsak til og omfang av ungdommer som ikke fullfører videregående skole i Lofoten er tema for forskningsprosjektet som Karin Marie Antonsen leder. Med seg på laget har hun Bent-Cato Hustad, Ragnhild Holmen Waldahl og Cecilie Høj Anvik.

- Vi skal intervjue aktører som jobber rundt ungdom og foreslå tiltak og forebygging som kan redusere frafallet i videregående skole. I Lofoten er frafallet særlig høyt på yrkesfagene, hvor det samlet sett er hele 30 % frafall, forteller Antonsen.

Det er barnevernet i Lofoten som er oppdragsgiver, men behovet for kunnskap kommer fra mange aktører i støttetjenesten, som også vil delta i prosjektet.

Nuh!

Er navnet på et forprosjekt som Cecilie Høj Anvik, Janikke Solstad Vedeler, Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl skal gå i gang med. Nuh står for NAV, utdanning og helse.  Forprosjektet skal munne ut i en søknad om et større forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal legge grunnlag for god samhandling mellom NAV, utdanningssystemet og helsetjenestene rundt unge i vanskelige livssituasjoner. I dette arbeidet har forskerne også invitert inn samarbeidspartnere på Island.

Eldre og frivillighet

Hvordan få eldre mellom 62 og 75 år til å delta mer i frivillig arbeid og hvordan kan det legges bedre til rette for at unge eldre i større grad kan benytte kompetansen sin i samfunnet? Det er problemstillingen til et prosjekt som Tusenhjemmet i Bodø har tatt initiativ til, med seg på laget har de forskerne Ragnhild Holmen Waldahl og Cecilie Høj Anvik.

Unge og utenforskap

Terje Olsen leder dette prosjektet hvor Fylkesmannen i Oslo og Akershus er oppdragsgiver. Sammen med Christian Lo og Cecilie Høj Anvik skal han se på trender i det forebyggende arbeidet mot unges utenforskap.

Les mer om velferdsgruppas jobb i innovasjonsfeltet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter