Undersøkelse av tilbudet som gis til barn og ungdom med Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom i utvalgte skoler
Av
Esben Søndergaard Bruun Olesen
Ragnhild Holmen Waldahl
Report
Year published:
2019
På vegne av Autisme- og touretteutvalget (Helse- og omsorgsdepartementet) har Nordlandsforskning gjennomført en kartlegging av spesialisthelsetjenester og utdanningsløp for personer med Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Formålet med studien har vært todelt, der den ene delen har hatt som mål å kartlegge ansvaret for utredning og oppfølging av personer med autismespekterforstyrrelser og tourettes syndrom i spesialisthelsetjenesten. Den andre delen av studien har hatt som mål å avdekke erfaringsbasert kunnskap om tilbudet som gis til barn og ungdom med ASF og TS i utvalgte skoler. Dette notatet omhandler studien rettet mot spesialisthelsetjenesten. Dette notatet omhandler studien rettet mot skolesektoren.For mer om studien av spesialisthelsetjenesten, se arbeidsnotat (1002/2019). Samlet skal studien inngå som et underlagsmateriale til en offentlig utredning om tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og tourettes syndrom.