Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering
Av
Trond Bliksvær
Atle Ødegård
Ragnhild Johnsen
Ragnhild Johnson

Report

Issue
14/2020
Utgangspunktet for denne rapporten er Arbeidsog velferdsdirektoratets bestilling av en kunnskapsoppsummering av relevant forskning om hvordan tjenestedesign som metode brukes i tjeneste- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor, samt erfaringer med og resultater fra bruk av metoden, både i Norge og Internasjonalt. Kunnskapsoppsummeringen gir innsikt i hvordan tjenestedesign som utviklingsmetodikk påvirker ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Emneord: tjenestedesign, co-design, designtenkning, trippel diamant innovasjon i offentlig sektor, sosial innovasjon, organisasjonsutvikling, ledelse