Foyer-modellen – status på kunnskap og foreløpig etablering i Norge
Av
Lea Louise Videt
Velferd
Report
Year published:
2023
Dette notatet er utarbeidet i forbindelse med pilotprosjektet FOYER-INN: Foyermodellen som en boligsosial innovasjon rettet mot sårbare unge i overgangen til selvstendig voksenliv. Pilotprosjektet er et kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt finansiert av Regional Forskningsfond Nordland (prosjekt nr. 341654). Samarbeidspartnere i forprosjektet er: Bodø kommune (prosjekteier) ved Janne Joakimsen, Husbanken ved Linda Dokmo, statsforvalteren i Nordland ved Linn Edvardsen, samt et forskerteam bestående av Asgeir Solstad (Nord Universitet), Trond Bliksvær (Nordlandsforskning) og Lea Louise Videt (Nordlandsforskning). Formålet med forprosjektet har vært å etablere et nettverk og i fellesskap utvikle problemstillinger og identifisere kunnskapsbehov med henblikk på å utvikle en hovedsøknad for å etablere forskning på Foyermodellen i en norsk kontekst. Kunnskapsoversikten som presenteres i dette notatet er en del av dette arbeid.