Foreldrekompasset - Foreldrestøttede tiltak i Bodø kommune
Av
Bjørg Eva Skogøy
Ragnhild Holmen Waldahl
Velferd
Report
Year published:
2022
Bodø kommune fikk i 2019 midler til et 4-årig prosjekt, for å bygge opp og iverksette en helhetlig og sammenhengende kjede av foreldrestøttende tiltak. For å sikre en kunnskapsbasert utvikling og implementering av tiltaket inngikk Bodø kommune et samarbeide med Nordlandsforskning om en baselineundersøkelse og følgeforskning av prosjektet. Ettersom rammene for programmet var begrenset ble det lagt opp til at Nordlandsforskning skulle gjennomføre forskningen i to faser: 1) Utvikling og pilotering, med baselinemåling og følgeforskning av piloten. 2) Effektmåling og følgeforskning av fullskala utprøving. Det er kun den første fasen som omfattes av denne rapporten. Nordlandsforskning vil vurdere sammen med Bodø kommune å søke andre kilder for å finansiere en effektmåling og følgeforskning av en eventuell fullskala utprøving av modellen.