Følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer
Av
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Svein Morten Eilertsen
Camilla Risvoll
Tone Magnussen
Gunn Elin Fedreheim
Denne rapporten presenterer nullpunktsituasjonen knyttet til grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer i Raet nasjonalpark, Jomfruland nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde. Bidrar forsøksordningen med grunneier- og brukerrepresentanter i nasjonalpark- og verneområdestyrer til forenkling, effektivisering og økt medvirkning? Er det slik at verneverdiene påvirkes av ny styresammensetning? Disse spørsmålene ligger til grunn for evalueringen av forsøksordningen, som Nordlandsforsking gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet. Rapporten er basert pådata fra intervju, dokumenter og spørreundersøkelse.