"Det er mange veier til Rom ..." Evaluering av Steigenmodellen - en opplæringsmodell for yrkesfag. Rapport nr. 7/2022, Nordlandsforskning
Av
Karin Marie Antonsen
Merete Kvamme Fabritius
Therese Marie Andrews
Velferd
Report
Year published:
2022
Denne rapporten presenterer resultater av en evaluering av Steigenmodellen som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, avdeling for utdanning og kompetanse, seksjon fag- og yrkesopplæring. Steigenmodellen er en alternativ opplæringsmodell som ble utviklet i et samarbeid mellom skole, kommune og næringsliv og ble igangsatt høsten 2014 ved Knut Hamsun videregående skole (KHVGS), avdeling Steigen. Modellen er en såkalt 0-4-modell hvor ungdom inngår lærekontrakt med en opplæringsbedrift fra første dag de starter i videregående opplæring. All opplæring i programfagene gjøres i opplæringsbedriften, mens undervisning i og organisering av fellesfagene skjer ved Knut Hamsun Videregående skole. Lærlingene er på skolen to dager i uken og i bedrift de resterende tre dagene de to første årene av lærekontrakten. De siste to årene tilbringes utelukkende i den eller de opplæringsbedriftene som lærlingen har tegnet lærekontrakt med. Lærlingene som velger denne modellen, må avlegge og bestå en tverrfaglig, sentralgitt eksamen før de kan gå opp til fagprøven.