Bemanning i PP-tjenesten: Tilstrekkelig for å oppfylle
tjenestens mandat?
Av
Therese Marie Andrews
Bent Cato Hustad
Velferd
Report
Year published:
2022
Rapporten presenterer resultater fra en studie av bemanning i og organisering av PP-tjenesten som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Utdanningsforbundet. Studien er i hovedsak basert en spørreskjemaundersøkelse blant ledere i PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner. Dette datamaterialet er supplert med informasjon fra intervjuer og fra offentlige registre. Samlet sett ser bemanningsstørrelse ut til å by på større utfordringer for tjenesten enn måten tjenesten er organisert på.