Publikasjoner

 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Sissel With Stephansen
 • HAVPLAST har hatt som formål å identifisere kilder, mengder og årsakssammenhenger til marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og bidra til forebygging av fremtidige utslipp. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom en bredt faglig sammensatt referansegruppe, dedikerte prosjektpartnere og samarbeid med næringsaktører. Samarbeidspartnerne har bidratt i datainnsamling og kunnskapsinnhenting, både innenfor fiskeri og oppdrett. Denne rapporten beskriver gjennomføring, resultater og funn fra studien fra HAVPLAST prosjektet sin delstudie på havbruksnæringen (arbeidspakke 1 og deler av arbeidspakke 3). Prosjektet er ledet av SALT og er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen (fiskeri og oppdrett). Vi vil gjerne takke alle informanter, samrbeidspartnere, referansegruppe og andre bidragsytere for viktige bidrag til gjennomføringen av denne delstudien.
  Forskere: Bjørn Vidar Vangelsten, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Leticia Antunes Nogueira, Vegard Pedersen, Emil Røthe Johannessen
 • Forskere: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Erlend Andre T. Hermansen, Tone Gjesdal Bjørndal
 • This article investigates the link between family migration and integration. It is based on a literature review of existing research across the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, focusing on examples from Denmark and Norway. Much of the existing literature on family migration and integration analyses legal changes and policy arguments. Focusing on literature about integration and regulation outcomes, we identify the following two dominant topic areas in existing academic work: (1) empirical studies of labour market integration outcomes for family migrants – some limited to focusing on intra-marriages – and (2) research about the consequences of family immigration regulations. The article highlights the need for a new research agenda that moves beyond studies of intra-ethnic marriages and labour market participation to include all groups of family migrants and diff erent dimensions of integration. Moreover, it should analyse long-term eff ects of family migration regulations, as well as postentry regulations and social structures.
  Forskere: Helga Eggebø, Jan-Paul Brekke
 • Forskere: Catherina Øverås Totchev, Janikke Solstad Vedeler, Åshild Slettebø
 • Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse med påfølgende telefonintervjuer blant et utvalg unge mennesker som er eller har vært aktive som brukermedvirkere eller erfaringskonsulenter i organisasjonene Mental Helse Ungdom (MHU), Barn av Rusmisbrukere (BAR) og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). Undersøkelsen er del av et prosjekt med sikte på å utvikle bedre opplæring til medvirkningsaktører fra de tre organisasjonene. Prosjektet drives av Mental Helse Ungdom med midler fra Extrastiftelsen. Undersøkelsen er del av et prosjekt med sikte på å utvikle bedre opplæring til medvirkningsaktører fra de tre organisasjonene. Prosjektet drives av Mental Helse Ungdom med midler fra Extrastiftelsen.
  Forskere: Malene Paulsen Lie, Terje Olsen
 • Forskere: Karl Jan Solstad, Therese Marie Andrews
 • Forskere: Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen, Terje Olsen
 • Forskere: Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen, John Eriksen
 • Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet HAVPLAST gjennomført i samarbeid mellom SALT Lofoten AS (SALT) og Nordlandsforskning, med finansiering fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). Rapporten presenterer forslag til tiltak for reduksjon av plastforsøpling fra sjømatnæringene, fiskeri og havbruk, samt forslag til indikatorer for måling av effekt. Fremsatte forslag er basert på innspill fra berørte aktører gjennom et felles arbeidsmøte for fiskeri- og havbruksnæringene, produsenter og avfallsaktører 14. februar 2019, der felles visjoner og mål for næringens arbeid mot plastforsøpling ble diskutert. Forslagene er videre bearbeidet i workshop med Marine Instititute of Memorial University New Foundland (MI), i Svolvær 20.-21. februar 2019.
  Forskere: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Leticia Antunes Nogueira, Bjørn Vidar Vangelsten, Vegard Pedersen, Hilde Rødås Johnsen, Jannike Falk-Andersson, Marthe Larsen Haarr, Ane Oline Roland, Elizabeth Sanli
 • Forskere: Nhien Nguyen, Jens Ørding Hansen, Are Jensen
 • Forskere: Cecilie Høj Anvik, Janikke Solstad Vedeler, Ragnhild Holmen Waldahl, Atle Ødegård, Silje Bjerkås, Kari Brodtkorb, Tove Olaug Åsemoen Dubland, Marit Fredriksen, Renate Hagh, Ragnhild Johnsen, Elsa Fagervik Kommedahl, Thea M. Kristensen, Gunilla Kulla, Iben Lovring, Kari Tjemsland Neverdal, Kjell Harald Røli, Ragnhild Skaar, Britta Stenholt, Marie Undheim, Charlotte Wegener, Anna Elisabeth Willumsen
 • Forskere: Marianne Karlsson, Brigt Dale
 • På vegne av Autisme- og touretteutvalget (Helse- og omsorgsdepartementet) har Nordlandsforskning gjennomført en kartlegging av spesialisthelsetjenester og utdanningsløp for personer med Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Formålet med studien har vært todelt, der den ene delen har hatt som mål å kartlegge ansvaret for utredning og oppfølging av personer med autismespekterforstyrrelser og tourettes syndrom i spesialisthelsetjenesten. Den andre delen av studien har hatt som mål å avdekke erfaringsbasert kunnskap om tilbudet som gis til barn og ungdom med ASF og TS i utvalgte skoler. Dette notatet omhandler studien rettet mot spesialisthelsetjenesten. For mer om studien av tilbudet i utvalgte skoler se arbeidsnotat (1003/2019). Samlet skal studien inngå som et underlagsmateriale til en offentlig utredning om tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og tourettes syndrom.
  Forskere: Bjørg Eva Skogøy, Arild Gjertsen, Esben Søndergaard Bruun Olesen, Ragnhild Holmen Waldahl
 • Rapporten gir en kunnskapsoversikt over krisesentertilbudet i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Kunnskapsoversikten utføres snart ti år etter at krisesenterloven trådte i kraft i januar 2010, og fem år etter at det ble gjennomført en evaluering av kommunenes implementering av loven.
  Forskere: Trond Bliksvær, Bjørg Eva Skogøy, Ragnhild Johnson, Lindis Sloan, nezihat bakar, Minela Kosuta
 • Forskere: Maiken Bjørkan, Kjellrun Hiis Hauge
 • Forskere: Brigt Dale, Gisle Andersen, Berit Kristoffersen
 • Social and humanistic gerontology have challenged the narratives of pessimism and decline embedded in bio-medical models of aging and care. One stream of criticism comes from literature about active ageing, and another from literature on person-centred care. A common concern is how to promote well-being during old age. This study explores the possibilities of promoting well-being and person-centred care practices in the context of home-based elderly care. It is based on qualitative interviews and observational data from two rural municipalities in Northern Norway. Using descriptive-interpretive qualitative research methods, we have explored the met and unmet needs of 28 older adults receiving home-based care services. The interviews revealed that their needs for medical treatment and practical assistance in the home were largely accommodated for. However, they had needs that frequently remained unaddressed, particularly the need for social interaction and for engaging in meaningful everyday activities outside the house. What is experienced as meaningful to our participants is embedded in local landscapes and practices, and in their personal biographies and bodily experiences. We show how carers and local communities may promote well-being by accommodating for embodied experiences that create a sense of connectedness to the land, history and people.
  Forskere: Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder
 • Forskere: Christian Lo, Cecilie Høj Anvik, Janne Irén Paulsen Breimo, Johans Tveit Sandvin
 • Forskere: Therese Marie Andrews, Karin Marie Antonsen