Publikasjoner

 • Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud, Henrik Karlstrøm
 • Forskere: Trond Bliksvær, Therese Marie Andrews, Kjersti Granås Bardal, Ragnhild Holmen Waldahl
 • En vellykket næringspolitisk innovasjon. Rapporten evaluerer Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi (2014-2020), den første regionale strategi for næringsutvikling i Norge etter EUs modell for smart spesialisering. Strategien skiller seg fra tidligere næringsutvikling ved å fokusere på innovasjon som vekstdriver, ta utgangspunkt i stedlige fortrinn, gå mot en mer diversifisert næringsstruktur, øke bedriftenes inngrep med forskning, og samarbeide bredt over alle sektorer for å oppdage, legge til rette for og utløse innovasjonsinitiativ med særlig vekstpotensial. De viktigste grepene har vært å utvikle, spre og forankre strategiens nye tankegods blant regionens policy- og virkemiddelaktører, koordinere virkemidler i regionen inn mot fylkeskommunens strategi, forbedre relasjonene mellom fylkeskommunen og næringslivet, øke regionens kapasitet for relevante forsknings- og kompetansetilbud (moderne lokaliseringsbetingelser for bedrifter), bruke knutepunkter i regionens innovasjonssystem til å drive fram bedriftssamarbeid om innovasjon og relevant forskningssamarbeid, og legge særlig vekt på å innrette klyngeprosjekter mot sistnevnte. Strategiarbeidet har blant annet resultert i forsterking av en bærekraftig opplevelsesøkonomi i reiselivet, økt bedriftsinitiert FoU i industrien, og spennende bivirkninger som et bredt initiativ til en algesatsing og framskredne planer om lokalisering av en gigafabrikk for elbil-batterier på Helgeland. Organisering av det videre arbeid bør ta høyde for regionreformens nye føringer.
  Forskere: Håkon Finne, Åge Mariussen, Jarle Løvland
 • Forskere: Pablo Romero-Nieva Santos, Nikolai George Lewis Holm, Julia Olsen, Grete Kaare Hovelsrud
 • Forskere: Ann Kristin Eide, Therese Marie Andrews
 • Forskere: Karin Marie Antonsen
 • Forskere: Auvikki de BOON, Camilla Sandström, Ugo Arbieu, Inger Hansen, Lisa Lehnen, Agnese Marino, Mari Pohja-Mykrä, Camilla Risvoll, Geir-Harald Strand, Katrina Rønningen
 • Forskere: Atle Ødegård, Trude Fløystad Eines, Bjarte Bye Løfaldli
 • Forskere: Atle Ødegård, Marie Aakjær, Charlotte Wegener, Anna Elisabeth Willumsen, Marianne Storm, Anne Marie Lunde Husebø, Charlotte Wegener
 • Forskere: Are Jensen, Nhien Nguyen, Jens Ørding Hansen
 • Forskere: Trond Bliksvær, Janne Irén Paulsen Breimo
 • Ensuring sustainable carnivore populations while simultaneously sustaining active and viable pastoral communities often creates conflicts that are difficult to resolve. This article examines how different knowledge systems meet and interact in large carnivore governance in Norway and Sweden. Drawing on a broad range of sources, including observations in meetings, public documents, reports and interviews, in addition to local and national newspaper clippings and internet sites, we study two processes of regional carnivore management (Nordland, Norway and Jämtland, Sweden). We explore how different forms of knowledge have been mobilized, reproduced, transferred and legitimized in policies and regulations in these two processes. Furthermore, we examine the interplay between scientific and experience-based knowledge at different levels and scales in both countries. In Norway, “clear zoning” has been established as a basic management instrument to achieve national “population goals” for carnivores. We show how the locally situated knowledge – in our account represented through the Regional Large Carnivore Committee (RLCC), which includes political parties’ and Sami Parliament representatives – experiences real barriers by being overruled by the national Ministry of Climate and Environment, 2016 in their process of revising the carnivore management plan (CMP). In Sweden where the management of large carnivores is devolved to regional authorities and stakeholder-based Wildlife Management Delegations (WMDs), attempts to regionally solve conflicts are often overthrown by the national environmental protection agency or through court cases initiated by the environmental movement. Hence, compromises that potentially could solve conflicts are undermined. The analysis shows that while carnivore governance in both countries are founded on decentralized management authority at the regional level, local actors struggle for their views, experiences and knowledge to be acknowledged and counted as valid in the management process. While the decentralized management model opens for inclusion of different knowledge systems, this system has yet to acknowledge the challenges of knowledge being dismissed or marginalized across governance levels and scales.
  Forskere: Annelie Sjölander-Lindqvist, Camilla Risvoll, Randi Kaarhus, Aase-Kristine Aasen Lundberg, Camilla Sandström
 • Norsk og europeisk forskingspolitikk legg opp til store samarbeidsprosjekt på tvers av land, disiplinar og institusjonar, og dette krev gode metodar for samarbeid i alle delar av forskingsprosessen. Men i metodelitteraturen blir analyse som regel framstilt som ein individuell prosess, og kollektivt analysearbeid ser ut til å vera unntaket heller enn regelen. Føremålet med denne artikkelen er å bidra til metodeutvikling ved å presentera ein framgangsmåte eg har nytta i fleire forskingsprosjekt, og som eg har vald å kalla «kollektiv kvalitativ analyse». Metoden har fire trinn: 1) felles gjennomgang av datamaterialet, 2) temakartlegging, 3) temagruppering og 4) disposisjon og arbeidsplan. Eg nyttar døme frå eigne forskings- og analyseprosessar for å forklara metoden. Kollektiv kvalitativ analyse er startpunktet for analysen, og føremålet er å skapa rom for ein kreativ analytisk prosess kor me kan korrigera og vidareutvikla tolkingar og læra av kvarandre. Målet med artikkelen er å bidra til – og oppfordra andre til å ta del i – utviklinga av kollektive analysemetodar.
  Forskere: Helga Eggebø
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Merete Kvamme Fabritius, Trond Bliksvær
 • Forskere: Atle Ødegård, Stål Bjørkly
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal
 • Forskere: Ragnhild Holmen Waldahl
 • Forskere: Mariell Jørstad, Ingrid H.E. Roaldsen, Elisabet Carine Ljunggren
 • Forskere: Maiken Bjørkan, Svein Morten Eilertsen
 • Forskere: Tone Magnussen