Publikasjoner

 • Forskere: Brigt Dale, Gisle Andersen, Berit Kristoffersen
 • Forskere: Ragnhild Holmen Waldahl, Karin Marie Antonsen, Ragnhild Johnson, Esben Søndergaard Bruun Olesen, Torill Marie Bogsnes Larsen, Ingebjørg Louise Rockwell Djupedal, Marte Tobro, Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Elisabeth Årdal, madeleine kristensen, Bjørn Brastad, Tor Borgar Hansen
 • Forskere: Karin Marie Antonsen, Ragnhild Holmen Waldahl, Ingebjørg Louise Rockwell Djupedal, Torill Marie Bogsnes Larsen, Sara Madeleine Eriksen Kristensen, Elisabeth Årdal, Helga Bjørnøy Urke, Marte Tobro, Terje Olsen
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Arild Gjertsen, Mathias Brynildsen Reinar
 • HAVPLAST har hatt som formål å identifisere kilder, mengder og årsakssammenhenger til marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og bidra til forebygging av fremtidige utslipp. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom en bredt faglig sammensatt referansegruppe, dedikerte prosjektpartnere og samarbeid med næringsaktører. Samarbeidspartnerne har bidratt i datainnsamling og kunnskapsinnhenting, både innenfor fiskeri og oppdrett. Denne rapporten beskriver gjennomføring, resultater og funn fra studien fra HAVPLAST prosjektet sin delstudie på havbruksnæringen (arbeidspakke 1 og deler av arbeidspakke 3). Prosjektet er ledet av SALT og er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen (fiskeri og oppdrett). Vi vil gjerne takke alle informanter, samrbeidspartnere, referansegruppe og andre bidragsytere for viktige bidrag til gjennomføringen av denne delstudien.
  Forskere: Bjørn Vidar Vangelsten, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Leticia Antunes Nogueira, Vegard Pedersen, Emil Røthe Johannessen
 • Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse med påfølgende telefonintervjuer blant et utvalg unge mennesker som er eller har vært aktive som brukermedvirkere eller erfaringskonsulenter i organisasjonene Mental Helse Ungdom (MHU), Barn av Rusmisbrukere (BAR) og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). Undersøkelsen er del av et prosjekt med sikte på å utvikle bedre opplæring til medvirkningsaktører fra de tre organisasjonene. Prosjektet drives av Mental Helse Ungdom med midler fra Extrastiftelsen. Undersøkelsen er del av et prosjekt med sikte på å utvikle bedre opplæring til medvirkningsaktører fra de tre organisasjonene. Prosjektet drives av Mental Helse Ungdom med midler fra Extrastiftelsen.
  Forskere: Malene Paulsen Lie, Terje Olsen
 • Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet HAVPLAST gjennomført i samarbeid mellom SALT Lofoten AS (SALT) og Nordlandsforskning, med finansiering fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). Rapporten presenterer forslag til tiltak for reduksjon av plastforsøpling fra sjømatnæringene, fiskeri og havbruk, samt forslag til indikatorer for måling av effekt. Fremsatte forslag er basert på innspill fra berørte aktører gjennom et felles arbeidsmøte for fiskeri- og havbruksnæringene, produsenter og avfallsaktører 14. februar 2019, der felles visjoner og mål for næringens arbeid mot plastforsøpling ble diskutert. Forslagene er videre bearbeidet i workshop med Marine Instititute of Memorial University New Foundland (MI), i Svolvær 20.-21. februar 2019.
  Forskere: Ingrid Agathe Bay-Larsen, Leticia Antunes Nogueira, Bjørn Vidar Vangelsten, Vegard Pedersen, Hilde Rødås Johnsen, Jannike Falk-Andersson, Marthe Larsen Haarr, Ane Oline Roland, Elizabeth Sanli
 • Forskere: Cecilie Høj Anvik, Janikke Solstad Vedeler, Ragnhild Holmen Waldahl, Atle Ødegård, Silje Bjerkås, Kari Brodtkorb, Tove Olaug Åsemoen Dubland, Marit Fredriksen, Renate Hagh, Ragnhild Johnsen, Elsa Fagervik Kommedahl, Thea M. Kristensen, Gunilla Kulla, Iben Lovring, Kari Tjemsland Neverdal, Kjell Harald Røli, Ragnhild Skaar, Britta Stenholt, Marie Undheim, Charlotte Wegener, Anna Elisabeth Willumsen
 • På vegne av Autisme- og touretteutvalget (Helse- og omsorgsdepartementet) har Nordlandsforskning gjennomført en kartlegging av spesialisthelsetjenester og utdanningsløp for personer med Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Formålet med studien har vært todelt, der den ene delen har hatt som mål å kartlegge ansvaret for utredning og oppfølging av personer med autismespekterforstyrrelser og tourettes syndrom i spesialisthelsetjenesten. Den andre delen av studien har hatt som mål å avdekke erfaringsbasert kunnskap om tilbudet som gis til barn og ungdom med ASF og TS i utvalgte skoler. Dette notatet omhandler studien rettet mot spesialisthelsetjenesten. For mer om studien av tilbudet i utvalgte skoler se arbeidsnotat (1003/2019). Samlet skal studien inngå som et underlagsmateriale til en offentlig utredning om tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og tourettes syndrom.
  Forskere: Bjørg Eva Skogøy, Arild Gjertsen, Esben Søndergaard Bruun Olesen, Ragnhild Holmen Waldahl
 • Rapporten gir en kunnskapsoversikt over krisesentertilbudet i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Kunnskapsoversikten utføres snart ti år etter at krisesenterloven trådte i kraft i januar 2010, og fem år etter at det ble gjennomført en evaluering av kommunenes implementering av loven.
  Forskere: Trond Bliksvær, Bjørg Eva Skogøy, Ragnhild Johnson, Lindis Sloan, nezihat bakar, Minela Kosuta
 • Forskere: Brigt Dale, Gisle Andersen, Berit Kristoffersen
 • Forskere: Therese Marie Andrews, Karin Marie Antonsen
 • Forskere: Therese Marie Andrews, Ann Kristin Eide
 • Forskere: Esben Søndergaard Bruun Olesen
 • Forskere: Bjørn Vidar Vangelsten, Julia Olsen, Marthe Larsen Haarr, Vilma Havas, Anne Katrine Meinich Normann, Ludmila Ivanova, Elizabeth Sanli
 • Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne rapporten fokus på de fem dimensjonene pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet og folkevalgtes rolletrivsel som det analytiske utgangspunktet for studien.
  Forskere: Arild Gjertsen, Annelin Seppola, Christian Lo, Mathias Brynildsen Reinar, Jostein Tapper Brobakk, Jo Saglie
 • Forskere: Åge Mariussen, Jarle Løvland
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Pål Andreas Pedersen, Gisle Solvoll
 • Denne rapporten sammenfatter evaluering av strategi 2 i fylkestingsmeldingen Samspill for økt gjennomføring i Troms fylkeskommune.
  Forskere: Karin Marie Antonsen
 • I denne rapporten utforsker vi hvordan det er å leve skeive liv i et samfunn hvor skeive har tilkjempet seg viktige formelle rettigheter og aksept blant majoriteten, men samtidig opplever utfordringer og belastninger knyttet til åpenhet, diskriminering og tilgang til likeverdige tjenester. Analysene er basert på dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer med til sammen 99 personer mellom 16 og 87 år. Et særskilt trekk ved utvalget i denne studien er at flertallet av de skeive som er intervjuet, har innvandrerbakgrunn, samisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, bakgrunn fra bygdesamfunn eller er eldre personer. Derfor er data fra denne undersøkelsen særlig egnet til å belyse sammensatte identiteter og hvordan ulike former for diskriminering og marginalisering samvirker. Formålet med denne rapporten er todelt: For det første utgjør rapporten en forberedelse til en ny landsdekkende representativ levekårsundersøkelse blant lhbtis-personer i Norge. For det andre søker vi å gi relevante beskrivelser av utfordringer og ressurser blant skeive i ulike livsfaser og med ulike bakgrunner. I så måte er rapporten et bidrag til forskningen om levekår og livsløp blant lhbtis-personer.
  Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud, Norman Anderssen