Publikasjoner

 • Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonstakt og tyngre bruk av forskning. Strategiens tre hovedinnsatsområder – innen-for opplevelsesbasert reiseliv, kraftforedlende industri og sjømatproduksjon – er svært ulike når det gjelder utviklingsspor og ressurser for videre utvikling. Arbeidet med imple-mentering av strategien tar høyde for dette, og tilpasser virkemidlene deretter. Implemen-teringen er kommet lengst når det gjelder intern kompetanseutvikling på å arbeide ut fra prinsipper om smart spesialisering. Neste fase er å komme tettere i partnerskapsinngrep med private aktører for å sette i gang felles utforsking av nye muligheter for verdiskaping i regionen, fortrinnsvis basert på eksisterende kompetanse i kombinasjon med tilførsel av ny fra utdannings- og forskningsmiljø. Et lengre sammendrag finnes fra side 3. Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune
  Forskere: Jarle Løvland, Åge Mariussen, Einar Lier Madsen, Maiken Bjørkan, Håkon Finne
 • Forskere: Karin Marie Antonsen, Merete Kvamme Fabritius, Jarle Løvland, Einar Lier Madsen
 • Forskere: Karin Marie Antonsen
 • In this report, we review existing research about family migration and integration. A key topic here is how immigration regulations affect integration. Marriages between a second-generation immigrant and a spouse from their parents’ country of origin have attracted significant political and academic interest. The findings from this research is presented in the report. Existing research also shows that family migration is commonly portrayed as a barrier to integration, and concerns over integration are used strategically to justify increasingly strict family immigration regulations. Yet, there is little empirical support for such claims. Restrictive measures on family migration, such as income requirements, pre-entry language and integration tests, and age limits, reduce the number of applications and residence permits granted for family migrants. Consequently, restrictive policies unavoidably lead to family separation that has a serious negative impact on families’ and children’s mental health, well-being and integration. The report presents a wide range of national and comparative studies and identifies topics for future research.
  Forskere: Helga Eggebø, Jan-Paul Brekke
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal
 • Denne rapporten presenterer nullpunktsituasjonen knyttet til grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer i Raet nasjonalpark, Jomfruland nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde. Bidrar forsøksordningen med grunneier- og brukerrepresentanter i nasjonalpark- og verneområdestyrer til forenkling, effektivisering og økt medvirkning? Er det slik at verneverdiene påvirkes av ny styresammensetning? Disse spørsmålene ligger til grunn for evalueringen av forsøksordningen, som Nordlandsforsking gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet. Rapporten er basert pådata fra intervju, dokumenter og spørreundersøkelse.
  Forskere: Aase-Kristine Aasen Lundberg, Svein Morten Eilertsen, Camilla Risvoll, Tone Magnussen, Gunn Elin Fedreheim
 • Forskere: Merete Kvamme Fabritius, Torhild Jørgensen Solbakken
 • Vi har blant annet sett på hva tilskuddet har blitt brukt til, hvordan tilskuddet er fordelt mellom forskjellige typer aktiviteter og mellom forskjellige samiske språk, og på mottakeres erfaringer med den økonomiske støtten. Rapporten gir også innsikt i fylkeskommunens generelle innsatser rettet mot det samiske feltet, for eksempel den relative innsatsen overfor de ulike samiske grupperingene. Det materialet som legges fram, gir indikasjoner på betydningen av de fylkeskommunale støtteordningene til samiske saker i Nordland.
  Forskere: Karl Jan Solstad, Therese Marie Andrews, Jarle Løvland
 • Forskere: Ragnhild Johnson, Dorthe Helen Næss Eide, Mariell Jørstad, Vibeke Krane
 • Forskere: Elisabet Carine Ljunggren, Ragnhild Johnson, Dorthe Helen Næss Eide, Mariell Jørstad, Vibeke Krane
 • Dette er sluttrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (SEVUPPT), som Nordlandsforskning, NIFU og Nord universitet har gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Evalueringen har rettet søkelyset mot temaer som strategiens innretning, oppslutning om tilbud, aktørbildet, tilbudsstruktur og mulige virkninger av strategien. Datamaterialet er rikt og stammer fra en bred metodisk tilnærming, med blant annet tallmateriale fra søkning til og deltakelse i tilbud fra SEVU-PPT, kvalitative data fra casestudier og fra intervjuer med tilbydere og oppdragsgiver, og en kvantitativ kartlegging av kompetanse i PP-tjenesten mot slutten av strategiperioden. Analyser av dette datamateriale gir indikasjoner på om, og i hvilken grad, overordnete mål for strategien er nådd.
  Forskere: Therese Marie Andrews, Bent Cato Hustad, Berit Lødding, Ingrid Fylling
 • Denne rapporten handler om levekår og livskvalitet blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Vi har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse som 251 skeive med innvandrerbakgrunn har svart på, og intervjuet 41 skeive med innvandrerbakgrunn. Vårt datamateriale viser at skeive med innvandrerbakgrunn i Norge risikerer å bli utsatt for tre former for diskriminering og marginalisering. For det første risikerer gruppa å møte diskriminering og marginalisering på grunn av innvandrerbakgrunn, for eksempel etnisitet, hudfarge, religion, landbakgrunn, oppholdsstatus eller en kombinasjon. For det andre risikerer skeive med innvandrerbakgrunn å bli rammet av diskriminering fordi man bryter med normer for kjønn og seksualitet. For det tredje rapporterte deltakerne i studien om marginaliseringsprosesser der innvandrerbakgrunn samvirker med kjønn og seksuell orientering, og skaper problemer og utfordringer som er særskilte for akkurat denne gruppa. Som en av informantene så treffende formulerte det: «Jeg er svart og jeg er skeiv. Jeg er alt verden ikke vil at du skal være». Selv om en del av deltakerne rapporterer om å bli ekskludert og marginalisert av sin familie, i etnisk baserte nettverk og i skeive miljø, er der også fortellinger om sterke følelser av tilhørighet og støtte fra familiemedlemmer og i ulike nettverk og organisasjoner.
  Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud, Henrik Karlstrøm
 • Forskere: Atle Ødegård, Ragnhild Holmen Waldahl, Anna Elisabeth Willumsen, Tatiana Aleksandrovna Iakovleva, Jon Strype
 • This memorandum summarises the monitoring and evaluation design for tracing re-sults and effects of Nordland County Council's innovation strategy (2014-2020), which is cast as a smart specialisation strategy. The basis is the hierarchy of objectives set in the innovation strategy document, an agreed set of relevant indicators for immediate results (mostly with the county council and its partners) and long terms effects (mostly within trade and industry in Nordland) and a decision to prioritise existing data sources (register data, statistics, and documents) wherever available, supplemented with rele-vant interviews and other data as required. This design will guide a baseline study, a midway evaluation and an end evaluation, under the condition that it is also important to accommodate changes in the strategy as it evolves.
  Forskere: Einar Lier Madsen
 • Forskere: Bjørn Vidar Vangelsten, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Ingrid Bay Larsen, Marthe Larsen Haarr
 • Rapporten belyser rettssituasjonen for personer med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med norsk strafferettspleie, enten som fornærmet, vitne, mistenkt, siktet eller tiltalt. Studien bygger på en nasjonal spørreundersøkelse rettet til profesjonsutøvere innen politiet, domstolene og statsadvokatembetene kombinert med personlige intervjuer og gruppeintervjuer med fagpersoner med særlig kompetanse på de aktuelle områdene.
  Forskere: Terje Olsen, Patrick Stefan Kermit, Erik Søndenaa, Nina Christine Dahl, Robert Envik
 • This scoping paper defines a conceptual framework for implementing economic restructuring in Norway as an experimental process, based on advice from OECD and EU.
  Forskere: Åge Mariussen, Nhien Nguyen, Jarle Løvland
 • På oppdrag fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU har Nordlandsforskning analysert åtte statlige investeringsprosjekt og sammenlignet de ulike utredninger som er gjort av hvert av de åtte prosjektene. Resultatet av analysene viser at utredninger som beregner samme variabel i et prosjekt (f.eks. trafikkprognose, CO2-utslipp, nytte, investeringskostnad etc.), til dels kan komme til svært forskjellige resultat. Ulike årsaker til dette er identifisert. Det kan utfra analysene se ut til å være en sammenheng mellom hvem som er oppdragsgiver for utredningen og hvilket resultat utredningen kommer fram til, og det er særlig nyttesiden i prosjektene som kan ha en tendens til å bli justert opp når oppdragsgiver har sterke interesser i at prosjektet realiseres, og motsatt.
  Forskere: Kjersti Granås Bardal, Mathias Brynildsen Reinar
 • Forskere: Ragnhild Holmen Waldahl, Christian Lo, Ellen Brox, Per Egil Kummervold, Geir Bye, May-Britt Ellingsen