Publikasjoner

 • Rapporten omhandler en analyse av regionale innovasjonsaktiviteter innenfor fire ulike næringsklynger/nettverk i Nordland. Utvik¬lingen er fulgt opp på tre ulike nivåer: Bedrifts-/mikronivået , makro-nivået - representert gjennom regionale utviklingsaktører, og meso-nivået som er bedriftenes samarbeidsom-givelser der interne og eksterne relasjoner og -strategier utvikles. Hovedfunnene i rapporten er at suksessen ved regionale innovasjons-programmer avhenger av aktiv involvering og medvirkning fra bedrifter og utvikling av deres samarbeidspartnere (på mesonivået). Tilsvar-ende viser erfaringene at etableringen av et nytt forskningsbasert kompetansesenter bidrar til økt bruk av FoU-basert kunnskap i klyngeutviklingen.
  Forskere: Jarle Løvland, Åge Mariussen, Nils Finstad
 • Forskere: Jarle Løvland, Odd Jarl Borch
 • Studier viser ofte store forskjeller i økonomisk resultat mellom gardsbruk med om lag like produksjonsvilkår. Hovedhensikten med dette arbeidet har vært å undersøke omfanget av og faktorer som bidrar til variasjon i økonomisk resultat mellom deltakerbruk i driftsgranskingene med sauehold, og hva gardbrukere sjøl kan gjøre for å forbedre drift og økonomi. Rapporten er en del av prosjektet «Best på sau – analyse av faktorer som påvirker lønnsomheten i saueholdet» finansiert av Utviklingsprogrammet for småfenæring m.m. i Fjellregionen. Dette programmet skal særlig sette fokus på småfenæringenes økonomi og utvikling, og det har etablert flere satsingsområder for å styrke småfenæringene. En positiv utvikling avhenger blant annet av en tilstrekkelig lønnsomhet i produksjonen. En gjennomgående målsetting i programmet er derfor å undersøke tiltak som kan bidra til bedre drift og styrket økonomi i saueholdet.
  Forskere: Lars Rønning, Ola Flaten
 • This report is a collection of five papers addressing the status and challenges of integrating sustainable use and area protection in North-West Russia and Northern Norway. The report focuses on themes such as the history of protected area conservation in Norway and Russia, and the changing roles of involvement from central government, local communities, academicians, voluntary associations, non-governmental organisations and emerging eco-tourism enterprises. Together, the different chapters of the report provides an understanding of present policies and institutional structures relating to nature protection in Norway and Russia.
  Forskere: Audun Sandberg, Christel Elvestad
 • Forskere: Cecilie Høj Anvik, Ann Kristin Eide
 • Den foreliggende rapporten er en evaluering av statlige (NHD og KRD) tilskudd til organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE). Arbeidet er utført på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet og er gjennomført i perioden mars til juni 2011. Kunnskapsparken Bodø AS og Nordlandsforskning AS har i samarbeid gjennomført prosjektet, med Nordlandsforskning som prosjektleder.
  Forskere: Arild Gjertsen, Wenche Rønning, Sissel Ovesen
 • Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge gårdsturismevirksomheter i Nordland. Kart-leggingen baseres på svar fra 39 respondenter. Gårdsturisme medvirker like ofte til reduksjon som til økning av omfanget i den tradisjonelle landbruksvirksomheten. Sammenlignet med andre undersøkelser, driver gårdsturisme-bedriftene aktivt med produktinnovasjon, prosessinnovasjon og markedsinnovasjon. Respondentene opplever særlig behov for økt kompetanse innenfor opplevelsesproduksjon, og bruk av web og sosiale media. For å oppsummere data ble bedriftene i denne undersøkelsen gruppert i fire relativt homogene grupper (forretningsmodeller).
  Forskere: Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Høyvarde Clausen
 • Denne rapporten bygges på casestudier av 16 brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) som alle er kjennetegnet av spesielt høy (forventet) bedriftsøkonomisk avkastning. Formålet har vært å undersøke følgende spørsmål: 1. I hvilken grad bidrar bakgrunn og utforming til resultater i BIP-prosjektene? 2. I hvilken grad bidrar gjennomføringen til resultater i BIP-prosjektene? 3. I hvilken grad har BIP-prosjektene generert bedriftsøkonomiske resultater og annen merverdi 4. I hvilken grad har finansieringen fra Forskningsrådet bidratt til resultatene?
  Forskere: Tommy Høyvarde Clausen, Einar Agur Rasmussen, Marianne Terese Steinmo, Siri Jakobsen
 • På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har Nordlandsforskning (NF) gjennomført en kartlegging blant SIVAs innovasjonsselskap (Forskningsparker, Kunnskapsparker, industri-inkubatorer og Næringshager). Tema for kartleggingen har vært innovasjonsselskapenes finansielle og økonomiske situasjon.
  Forskere: Gry Agnete Alsos, Elisabet Carine Ljunggren, Evgueni Vinogradov, Tommy Høyvarde Clausen, Are Jensen, Ulla Hytti
 • Forskere: Evgueni Vinogradov, Jan Terje Henriksen, Gisle Solvoll
 • Rapporten Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer gir en faglig ramme for konferanseinnleggene. Hovedutfordringer i kommunal eiendomsforvaltning presenteres, og oppmerksomheten rettes særlig mot utfordringer knyttet til fristilte organisasjonsmodeller på dette feltet.
  Forskere: Arild Gjertsen
 • Forskere: Elisabet Carine Ljunggren
 • Hovedformålet med studien har vært å kartlegge og beskrive ulike sider ved åpne fritidstiltak for ungdom i norske kommuner. Sentrale tema har vært omfang av, innhold i og organisering av åpne fritidstiltak, samarbeid, kompetanse, deltakelse og medbestemmelse, samt tilrettelegging for ulike grupper ungdom. Vi har gjennomført tre delstudier: - En kunnskapsstatus over forskning på feltet. - En kartleggingsundersøkelse i form av en internettbasert spørreundersøkelse til alle norske kommuner. - Dybdestudier i et utvalg kommuner
  Forskere: Hege Gjertsen, Terje Olsen
 • Forskere: Elisabet Carine Ljunggren, Eva Narten Høberg
 • Rapporten sammenfatter konklusjoner fra Nordlandsforsknings evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark, som har blitt gjennomført i perioden 2009-2011. Prosjektet er et samarbeid mellom sykestuekommunene i Finnmark, Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF og Helsedirektoratet. Evalueringen har kartlagt og analysert i hvilken grad sykestueprosjektet har hatt betydning for det faglige innholdet i sykestuedriften i Finnmark, og for kommunenes evne til å drifte sykestuene fremover.
  Forskere: Hege Gjertsen, Terje Olsen
 • Forskere: Jarle Løvland, Odd Jarl Borch
 • HUSK (Høgskole- og universitetssosialkontor) ble igangsatt i 2006 som et femårig forsøk. Siktemålet er å styrke kunnskap og kvalitet i kommunale sosiale tjenester/NAV ved å videreutvikle og utvikle nye og likeverdige samarbeidsformer mellom kommunale sosiale tjenester/NAV, forskning, utdanning og brukere. Forsøket skal fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom partene i forsøket, styrke praksisbasert forskning og styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse i kommunale sosiale tjenester/NAV. Forsøket pågår i Osloregionen, Agder, Midt-Norge og Stavangerregionen. Nordlandsforskning har evaluert forsøket på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  Forskere: Trond Bliksvær, Trude Karine Olaug Gjernes
 • Studien drøfter erfaringer med nye former for samarbeid om arbeidsrehabiliterende tilbud fra NAV rettet mot personer med sammensatte og omfattende bistandsbehov. Studien er gjennomført i Nordland og omfatter Kvalifiseringsprogrammet, som retter seg mot personer som har vært eller står i fare for å bli avhengig av langvarig sosialhjelp, og satsningen Vilje viser vei, som retter seg mot personer med psykiske problemer.
  Forskere: Hege Gjertsen, Terje Olsen
 • Utgangspunkt for denne rapporten er Tiltak 4 i Handlingsplan for samiske språk (2009) som ba om ei kartlegging av elevenes oppfatning av samiskopplæringa. Kartlegginga omfatter elever fra 5.-13. klasse. Viktige forhold som blir dokumentert i rapporten er (1) elevenes vurdering av egne ferdigheter i samisk, (2) elevenes bruk av samisk i heim og vennekrets, (3) elevenes syn på samisk som fag i skolen, og (4) deres vurdering av arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer i samiskopplæringa. Elevene vurderer stort sett samiskfaget som viktig og nyttig, men krevende. Når det gjelder læremidler, synes elevene ikke å få et tilbud som er likeverdig med tilsvarende tilbud for norskopplæring eller for første fremmedspråk, engelsk.
  Forskere: Karl Jan Solstad, Annelin Seppola, Marit Solstad
 • I denne rapporten diskuteres Nordland nasjonalparksenters (NNPS) tre hovedoppgaver i forhold til informasjonsrollen de er pålagt; sentrene som naturveileder, som reiselivsaktør og som nasjonalparkinformasjon. Rapporten vurderer hvordan NNPS kan balansere disse rollene i sitt videre arbeid, og søker å avklare forskjellen mellom disse rollene.
  Forskere: Tone Magnussen, Gunn Elin Fedreheim, Audun Sandberg, Irene Andreassen