Publikasjoner

År

Forskingsgruppe

  • I denne studien som Nordlandsforskning har gjort på to skoler i Alstahaug kommune har vi fulgt implementeringen av økt fysisk aktivitet i litt over to skoleår. Studien viser at den ene av skolene har lykkes i stor grad i å innføre økt fysisk aktivitet, mens den andre skolen har møtt flere utfordringer i starten og dermed fortsatt er i startgropen når det gjelder å arrangere økt fysisk aktivitet.

    Forskere: Annelin Seppola
  • Sluttrapport fra forskningsprosjektet Fosterhjem og rekruttering. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hovedformålet med prosjektet har vært å få kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til best mulig rekruttering av fosterhjem. Prosjektet har bestått av tre delstudier med fem ulike datainnsamlinger som presenteres i separate kapitler i rapporten. Funnene oppsummeres i et sluttkapittel før de blir drøftet i lys av markedsføringsteori. Rapporten presenterer to alternative retninger innen anvendt markedsføringsteori, relasjonsmarkedsføring og markedsføringsledelse. Rapporten konkluderer med at begge retningene kan bidra til å rekruttere flere fosterhjem.

    Forskere: