Publikasjoner

 • A successful innovation in industrial development policy. The report evaluates Nordland County Council's innovation strategy (2014-2020), the first regional strategy for industrial development in Norway following the EU scheme for smart specialisation. The strategy differs from earlier industry development by focusing innovation as the prominent driver of growth, using place-based strengths, targeting a more diversified industrial structure, increasing companies' research interactions, and cooperating broadly in order to discover, facilitate, and release innovation initiatives with great potential for growth. The most important measures have been to develop, diffuse, and anchor a new body of thought among policy and public support actors, to co-ordinate instruments towards the strategy, to improve relations between the county council and trade and industry, to increase the region's capacity for relevant research and education offerings (modern localisation conditions for companies), to use innovation system hubs to drive company collaboration in innovation and relevant research, and to direct cluster projects towards the latter. The strategy work has i.a. resulted in strengthening a sustainable experience economy in tourism and increasing company-initiated R&D in industry, and exciting side effects like a broad initiative towards algaculture and advanced plans for a giga-factory for electrical car batteries in Helgeland. The organisation of further work should adapt to new constraints following the recent regional reform.
  Forskere: Håkon Finne, Åge Mariussen, Jarle Løvland
 • Forskere: Leticia Antunes Nogueira, Aase-Kristine Aasen Lundberg, Thoralf Fagertun, Maiken Bjørkan, Jan Dietz
 • En vellykket næringspolitisk innovasjon. Rapporten evaluerer Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi (2014-2020), den første regionale strategi for næringsutvikling i Norge etter EUs modell for smart spesialisering. Strategien skiller seg fra tidligere næringsutvikling ved å fokusere på innovasjon som vekstdriver, ta utgangspunkt i stedlige fortrinn, gå mot en mer diversifisert næringsstruktur, øke bedriftenes inngrep med forskning, og samarbeide bredt over alle sektorer for å oppdage, legge til rette for og utløse innovasjonsinitiativ med særlig vekstpotensial. De viktigste grepene har vært å utvikle, spre og forankre strategiens nye tankegods blant regionens policy- og virkemiddelaktører, koordinere virkemidler i regionen inn mot fylkeskommunens strategi, forbedre relasjonene mellom fylkeskommunen og næringslivet, øke regionens kapasitet for relevante forsknings- og kompetansetilbud (moderne lokaliseringsbetingelser for bedrifter), bruke knutepunkter i regionens innovasjonssystem til å drive fram bedriftssamarbeid om innovasjon og relevant forskningssamarbeid, og legge særlig vekt på å innrette klyngeprosjekter mot sistnevnte. Strategiarbeidet har blant annet resultert i forsterking av en bærekraftig opplevelsesøkonomi i reiselivet, økt bedriftsinitiert FoU i industrien, og spennende bivirkninger som et bredt initiativ til en algesatsing og framskredne planer om lokalisering av en gigafabrikk for elbil-batterier på Helgeland. Organisering av det videre arbeid bør ta høyde for regionreformens nye føringer.
  Forskere: Håkon Finne, Åge Mariussen, Jarle Løvland
 • Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonstakt og tyngre bruk av forskning. Strategiens tre hovedinnsatsområder – innen-for opplevelsesbasert reiseliv, kraftforedlende industri og sjømatproduksjon – er svært ulike når det gjelder utviklingsspor og ressurser for videre utvikling. Arbeidet med imple-mentering av strategien tar høyde for dette, og tilpasser virkemidlene deretter. Implemen-teringen er kommet lengst når det gjelder intern kompetanseutvikling på å arbeide ut fra prinsipper om smart spesialisering. Neste fase er å komme tettere i partnerskapsinngrep med private aktører for å sette i gang felles utforsking av nye muligheter for verdiskaping i regionen, fortrinnsvis basert på eksisterende kompetanse i kombinasjon med tilførsel av ny fra utdannings- og forskningsmiljø. Et lengre sammendrag finnes fra side 3. Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune
  Forskere: Jarle Løvland, Åge Mariussen, Einar Lier Madsen, Maiken Bjørkan, Håkon Finne
 • Forskere: Karin Marie Antonsen, Merete Kvamme Fabritius, Jarle Løvland, Einar Lier Madsen
 • Forskere: Elisabet Carine Ljunggren, Ragnhild Johnson, Dorthe Helen Næss Eide, Mariell Jørstad, Vibeke Krane
 • This memorandum summarises the monitoring and evaluation design for tracing re-sults and effects of Nordland County Council's innovation strategy (2014-2020), which is cast as a smart specialisation strategy. The basis is the hierarchy of objectives set in the innovation strategy document, an agreed set of relevant indicators for immediate results (mostly with the county council and its partners) and long terms effects (mostly within trade and industry in Nordland) and a decision to prioritise existing data sources (register data, statistics, and documents) wherever available, supplemented with rele-vant interviews and other data as required. This design will guide a baseline study, a midway evaluation and an end evaluation, under the condition that it is also important to accommodate changes in the strategy as it evolves.
  Forskere: Einar Lier Madsen
 • This scoping paper defines a conceptual framework for implementing economic restructuring in Norway as an experimental process, based on advice from OECD and EU.
  Forskere: Åge Mariussen, Nhien Nguyen, Jarle Løvland
 • Forskere: Evgueni Vinogradov
 • Forskere: Evgueni Vinogradov, Tone Magnussen, Merete Kvamme Fabritius
 • Forskere: Evgueni Vinogradov, Merete Kvamme Fabritius, Tone Magnussen
 • Forskere: Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Jarle Løvland
 • Forskere: Ragnhild Johnson, Bjarne Lindeløv, Bent Cato Hustad
 • Forskere: Evgueni Vinogradov, Tone Magnussen, Merete Kvamme Fabritius, Nhien Nguyen
 • Forskere: Åge Mariussen, Arild Gjertsen
 • Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge gårdsturismevirksomheter i Nordland. Kart-leggingen baseres på svar fra 39 respondenter. Gårdsturisme medvirker like ofte til reduksjon som til økning av omfanget i den tradisjonelle landbruksvirksomheten. Sammenlignet med andre undersøkelser, driver gårdsturisme-bedriftene aktivt med produktinnovasjon, prosessinnovasjon og markedsinnovasjon. Respondentene opplever særlig behov for økt kompetanse innenfor opplevelsesproduksjon, og bruk av web og sosiale media. For å oppsummere data ble bedriftene i denne undersøkelsen gruppert i fire relativt homogene grupper (forretningsmodeller).
  Forskere: Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Høyvarde Clausen