Publikasjoner

År

Forskingsgruppe

  • Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud, Henrik Karlstrøm
  • This chapter analyses experiences of violence among queer immigrants in Norway. The aim of the chapter is to explore the various experiences of violence, and how vulnerability to violence is related to the wider patterns of discrimination and juridical, economic and social marginalisation. Based on an inductive analysis of interviews with 41 lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people with immigrant backgrounds, we have identified four key themes: 1) Sexual abuse, 2) violence in relation to coming out as queer, 3) exposure to violence within Norwegian institutions dealing with immigration and integration, and 4) racism and violence. The experiences of violence that the participants talk about include violence from family members, acquaintances, strangers and representatives of public institutions. In order to understand queer immigrants’ experiences of violence, it is necessary to focus on the interconnectedness of various forms of violence that take place in different arenas and in different relationships. Moreover, violence needs to be understood in connection to discrimination and marginalisation based on the status as immigrant and queer.
    Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud
  • I denne rapporten utforsker vi hvordan det er å leve skeive liv i et samfunn hvor skeive har tilkjempet seg viktige formelle rettigheter og aksept blant majoriteten, men samtidig opplever utfordringer og belastninger knyttet til åpenhet, diskriminering og tilgang til likeverdige tjenester. Analysene er basert på dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer med til sammen 99 personer mellom 16 og 87 år. Et særskilt trekk ved utvalget i denne studien er at flertallet av de skeive som er intervjuet, har innvandrerbakgrunn, samisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, bakgrunn fra bygdesamfunn eller er eldre personer. Derfor er data fra denne undersøkelsen særlig egnet til å belyse sammensatte identiteter og hvordan ulike former for diskriminering og marginalisering samvirker. Formålet med denne rapporten er todelt: For det første utgjør rapporten en forberedelse til en ny landsdekkende representativ levekårsundersøkelse blant lhbtis-personer i Norge. For det andre søker vi å gi relevante beskrivelser av utfordringer og ressurser blant skeive i ulike livsfaser og med ulike bakgrunner. I så måte er rapporten et bidrag til forskningen om levekår og livsløp blant lhbtis-personer.
    Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud, Norman Anderssen
  • Denne rapporten handler om levekår og livskvalitet blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Vi har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse som 251 skeive med innvandrerbakgrunn har svart på, og intervjuet 41 skeive med innvandrerbakgrunn. Vårt datamateriale viser at skeive med innvandrerbakgrunn i Norge risikerer å bli utsatt for tre former for diskriminering og marginalisering. For det første risikerer gruppa å møte diskriminering og marginalisering på grunn av innvandrerbakgrunn, for eksempel etnisitet, hudfarge, religion, landbakgrunn, oppholdsstatus eller en kombinasjon. For det andre risikerer skeive med innvandrerbakgrunn å bli rammet av diskriminering fordi man bryter med normer for kjønn og seksualitet. For det tredje rapporterte deltakerne i studien om marginaliseringsprosesser der innvandrerbakgrunn samvirker med kjønn og seksuell orientering, og skaper problemer og utfordringer som er særskilte for akkurat denne gruppa. Som en av informantene så treffende formulerte det: «Jeg er svart og jeg er skeiv. Jeg er alt verden ikke vil at du skal være». Selv om en del av deltakerne rapporterer om å bli ekskludert og marginalisert av sin familie, i etnisk baserte nettverk og i skeive miljø, er der også fortellinger om sterke følelser av tilhørighet og støtte fra familiemedlemmer og i ulike nettverk og organisasjoner.
    Forskere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud, Henrik Karlstrøm