Prosjekter

 • Hovedmålet med prosjektet er å etablere et konsortium med deltakere fra flere fag (bedriftsøkonomer, antropologer, samfunnsvitere og biologer) i Nord-Norge og på Vestlandet som i samarbeid skal utvikle en søknad om forskerprosjekt til RFF om støtte til å gjennomføre forskning på bærekraftige opplevelsesbaserte næringer.
 • "The overall objective of the Project is to increase Our understanding og how Scientific knowledge is being Applied in the aquaculture sector, when developing stragies for responding to climate change through adaption and innovation."
 • -
  Avsluttet
  Forslag til mål, satsinger og prioriteringer for framtidig regional innovasjonsstrategi.
 • -
  Avsluttet
  I dette forskningsprosjektet ser forskerne på høyrisiko-familier i kontakt med barnevernet.
 • -
  Avsluttet
  Undersøker effekten av mat- og naturinkubatorer.
 • -
  Avsluttet
  In-depth studies of local communities and decision-making.
 • -
  Avsluttet
  Nordlandsforskning og Handelshøgskolen i Bodø er fra 1. mars i år i gang med et prosjekt om mangelen på systematisk forskning på langtidsvirkningen av bedriftene. Hittil har begrenset kunnskap om bedriftene vært et hinder for utforming av effektive retningslinjer og støttemekanismer.
 • Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om kommunal og regional praksis i forhold til verdiskaping i randsonen.
 • -
  Avsluttet
  I prosjektet Bærekraftig havbasert reiseliv – en analyse av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, har forskere fra Bioforsk og Nordlandsforskning sett på hvordan havbasert reiseliv påvirker og tar hensyn til miljø, samfunn og økonomi.
 • -
  Avsluttet
  Utvikling av hovedsøknad knyttet til samisk kultur og dens betydning for entreprenørskap og tradisjonell og ny næringsutvikling.
 • Det faglige målet med prosjektet er å bidra til forståelse av sammenhengene mellom operasjonskontekst og hvordan bedriftsprosessene kan styres og videreutvikles i operasjoner der flere forskjellige bedriftsaktører skal samhandle i prosesser preget av stor kompleksitet, turbulente arbeidsbetingelser og stor gjensidig avhengighet.
 • The project will accumulate knowledge on women entrepreneurs in innovative and growth-oriented companies to learn more about challenges and hurdles, and to enable a better utilization of this resource in society.
 • -
  Avsluttet
  Nordlandsforskning er prosjektleder for VRI Opplevelsesbasert reiseliv i 2013. Opplevelsesbasert reiseliv er ett av satsingsområdene til VRI Nordland som er et regionalt innovasjonsprogram som skal finansiere forsknings og utviklingsarbeid i næringlivet i Nordland.
 • -
  Avsluttet
  Arctic Human Development Report II Regional Processes and Global Linkages ble godkjent som et prosjekt under Arktisk Råd og Sustainable development working group i Arctic Council (Arktis Råd).
 • -
  Avsluttet
  Formålet er å gjennomføre en innovasjonsundersøkelse blant maritime bedrifter i Norge. Resultatene skal sammenlignes med en tilsvarende undersøkelse gjonnomført blant finske bedrifter. Undersøkelsene skal gjøres i et samarbeid med University of Turku/Centre for Collaborative Research.
 • Nordlandsforskning skal studere sykepleieres rolle og innsats i forbindelse med hendelsene 22. juli 2011, på oppdrag for Norsk sykepleierforbund. Studien består av en kvalitativ intervjustudie og en nettbasert spørreskjemaundersøkelse.
 • -
  Avsluttet
  Nordisk samarbeidsprosjekt som skal utvikle en felles IKT verktøykasse for opplevelsesbasert reiseliv i Norden.
 • -
  Avsluttet
  Formålet med prosjektet er å undersøke hvem gårdsturister er og hva som utløser salg. Kundeundersøkelsen skal kartlegge demografiske variabler, forbruksmønster, motivasjon og preferanser blant kundene for gårdsturismebedrifter i Nordland.
 • Kunnskapsoppsummering innen temaet utviklingshemmedes rettssikkerhet innenfor særlig relevante deler av det folkerettslige-, sivilrettslige og strafferettslige området
 • -
  Avsluttet
  Forskningsleder Grete Hovelsrud deltar i Arctic Resilience Report (et prosjekt under Arktisk Råd) som Convening Lead Author og som medlem av ARR Assessment Team.