Prosjekter

 • -
  Avsluttet
  Formålet med prosjektet er å undersøke hvem gårdsturister er og hva som utløser salg. Kundeundersøkelsen skal kartlegge demografiske variabler, forbruksmønster, motivasjon og preferanser blant kundene for gårdsturismebedrifter i Nordland.
 • Kunnskapsoppsummering innen temaet utviklingshemmedes rettssikkerhet innenfor særlig relevante deler av det folkerettslige-, sivilrettslige og strafferettslige området
 • -
  Avsluttet
  Forskningsleder Grete Hovelsrud deltar i Arctic Resilience Report (et prosjekt under Arktisk Råd) som Convening Lead Author og som medlem av ARR Assessment Team.
 • -
  Avsluttet
  Kartlegging av maritime bedrifter - næringer i Nordland
 • -
  Avsluttet
  Det er stort behov for bedre statistikk for reiselivsnæringa både i Nord-Norge og Norge generelt.
 • -
  Avsluttet
  Evaluering av Liengbakken bofellesskap for rusavhengige, etter oppdrag fra Rana kommune. Det skal gjennomføres intervjuer med beboere, ansatte i bofellesskapet, politikere og representant for naboforeningen.
 • -
  Avsluttet
  Prosjektets hovedmål er, i samarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer å: utvikle relevante problemstillinger knyttet til attraksjonsutvikling og et sjø- og landbasert underleverandør for cruiseturisme der mulighetene for økt regional og nasjonal verdiskaping står i fokus.
 • -
  Avsluttet
  Målet med prosjektet er å skaffe fram ny kunnskap om fenomenbasert turisme i et internasjonalt perspektiv. Dette forprosjektet er første fase i en slik kunnskapsinnhenting. Denne kunnskapen skal kunne anvendes i næringens satsing på å utnytte det potensialet som foreligger i landsdelen på en optimal måte.
 • -
  Avsluttet
  På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Nordlandsforskning gjøre en evaluering av dagens overgrepsmottak. Hvordan overgrepsmottakene fungerer og organiseres i dag og hvordan det kan organiseres i framtiden er tema for studien.
 • -
  Avsluttet
  Climate change, determinants of adaptive capacity, adaption to mitigation, adaption and gender.
 • -
  Avsluttet
  Formål: Team Bodø KF ønsker at Nordlandsforskning foretar en faglig vurdering av Norturas produksjon i Bodø.
 • -
  Avsluttet
  Nordlandsforskning har prosjektledelsen for VRI opplevelsesbasert reiseliv, som er ett av tre innsatsområder for VRI Nordland.
 • -
  Avsluttet
  Målet i denne studien er å utvikle et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om undervisningstilbudet elever med utviklingshemming i dagens videregående opplæring. Et særlig fokus vil være rettet mot hvorvidt tilbudene er i tråd med læreplan og lovverk, og hvordan tilbudene er innrettet mot arbeidsliv og videre utdanning.
 • -
  Avsluttet
  Formålet er å studere hvordan intensivopplæringen under prosjektet Ny Giv gjennomføres.
 • -
  Avsluttet
  Målet for dette prosjektet er å øke forståelsen av de forhold som fremmer og hemmer grensekryssende entreprenørskap i Barentsregionen. Transnasjonale entreprenører, som krysser landegrenser og starter forretningsvirksomhet utenfor hjemlandet, har både noen spesielle fordeler og ulemper sammenliknet med lokale entreprenører.
 • Forprosjektet skal bidra til at eksisterende nettverk på Helgeland (Et himmelsk sidesprang) videreutvikles.
 • -
  Avsluttet
  Målet med prosjektet er å undersøke og beskrive sentrale faktorer som gjør at unge med psykiske helseproblemer står utenfor arbeidslivet, og på bakgrunn av funnene peke på noen viktige tiltak som kan legge til rette for bedre psykisk helse, økt arbeidslivsdeltakelse og dermed unngå uførepensjon.
 • -
  Avsluttet
  Formålet er å foreta en kartlegging av reiselivsnæringens økonomiske betydning og grunnlaget for å etablere en betalingsmodell for finansiering av fellesgoder som har effekt for både reiseliv og relaterte næringer i Lofoten.
 • -
  Avsluttet
  Trondheim kommune utlyser på vegne av Program for storbyrettet forskning og Kommunenes sentralforbund (KS) midler til forskning om menn i omsorgsyrker. Gjennom forskningsprosjektet ønsker man svar på hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere og beholde menn i stillingene.
 • -
  Avsluttet
  Opplevelser i nord er et forskningsprogram for og med reiselivet som drives av et konsortium som består av Handelshøgskolen ved Nord universitet, Universitetet i Tromsø Norges aktiske universitet, Nordlandsforskning, NORUT og NIBIO. Programmet er finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges forskningsråd.