Utvikling for barn og unge i Hemnes kommune - Del 1

Hemnes kommune er i oppstartsfasen av et omfattende planarbeid, hvor man blant annet ønsker å gripe fatt i barn og unges situasjon. I forbindelse med dette planarbeidet ønsker kommunen forskningsbasert kunnskap om den levekårsmessige situasjonen for barn og unge i kommunen.

For å imøtekomme de behovene for anvendbar kunnskap og dialog som kommunen gir uttrykk for, har Nordlandsforskning lagt opp til en todelt studie, hvor tilbakeføring av kunnskap til kommunen inngår som et sentralt element.

Studiens del én tar sikte på å utforme en situasjonsbeskrivelse via en gjennomgang av dokumenter og databaser. Dette arbeidet vil munne ut i et problemdokument, hvor mønster, utfordringer og områder av betydning for kommunens planarbeid presenteres. Basert på denne situasjonsbeskrivelsen vil en mer omfattende studie designes, nemlig studiens del to.

Oppdragsgiver
Hemnes kommune
Prosjektleder
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter