Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet studeres nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner.

I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegger faglige vurderinger, fleksibilitet og medbestemmelse.

Prosjektet har som ambisjon å utvikle en sammenhengende forståelse av hvordan kontroll og tillitsbasert styring innad i offentlige tjenester kan få betydning for tilliten i samarbeidet mellom ulike aktører i velferdsapparatet, og også for innbyggernes tillit til velferdstjenestene. Er det for eksempel slik at mer fleksibilitet og frihet til faglige vurderinger kan føre til bedre brukeropplevelser, og dermed bedre tilliten til velferdstjenestene? Eller er kanskje omfattende kontrollmekanismer og resultatmålinger en forutsetning for innbyggernes tillit til tjenestene, slik tilhengerne av reformbevegelsen «Ny offentlig styring» har hevdet?

I prosjektets første del gjennomføres en kartlegging av ulike initiativer for å fremme tillits-basert styring i Danmark og Norge. I den andre delen vil et utvalg av disse initiativene studeres nærmere for å finne ut av hvordan slike reformer påvirker de ansattes arbeid, og samarbeidet mellom ulike deler av velferdstjenestene. I prosjektets siste del studeres relasjonen mellom de lokale velferdstjenestene og lokalsamfunnene de inngår i, og fokuset rettes mot hva som påvirker tillitsforholdet mellom aktørene i velferdstjenestene og kommunenes innbyggere.

Prosjektet vil føre til ny kunnskap om hvilke konsekvenser ulike måter å styre offentlige tjenester kan få, og særlig hvordan utformingen av offentlige tjenester påvirker den generelle tilliten til offentlige myndigheter og institusjoner i de nordiske velferdssamfunnene. Denne kunnskapen er særlig relevant for offentlige beslutningstagere og utformingen av fremtidens velferdstjenester.

 

Forskningsteamet


Christian Lo - prosjektleder
Seniorforsker, Nordlandsforskning

Marte S. Winsvold
Seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning

Tina Ø. Bentzen
Postdoktor, Roskilde University

Janne P. Breimo
Professor, Nord universitet

Halvard Vike
Professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Ragnhild Holmen Waldahl
Forskningsleder, Nordlandsforskning

Heidi Haukelien 
Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge / seniorforsker, Telemarksforskning

Berit I. Vannebo
Førsteamanuensis, Nord universitet

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter