Innbyggermedvirkning i kommunereformen

Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen (folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser) har vært planlagt og gjennomført, særlig sett i lys av arbeidet med ny kommunelov.

Prosjektet skal bidra til å gi kommunene faglig støtte i deres arbeid med innbyggermedvirkning. Det gjøres en kartlegging av alle gjennomførte medvirkningstiltak i forbindelse med kommunereformen med hensyn til antall, innretning, form, valgdeltakelse, valgalternativer og forskjeller mellom små/store kommuner og regionsenter/omlandskommuner.

Prosjektet skal vurdere kvaliteten og gyldigheten av de to medvirkningsformene. I tillegg gjennomføres en survey til et utvalg av kommuner og intervjuer med nøkkelinformanter i 10 casekommuner.

Oppdragsgiver
Kommunenes sentralforbund
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter