Foto: David Becker / Unsplash

GOVOUT: Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Bærekraft
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Ruralis - Institutt for rural og regionalforskning
Tidsrom
-

GovOut er en omfattende studie av sentrale overgangsprosesser i norsk utmark. Vi vil undersøke hvordan utmarka takler en utvikling med forsterket press på natur- og kulturressursene, som drives av til dels motstridende prosesser og behov.

Prosjektet tar for seg forskningsspørsmål om bærekraftig bruk og vern av utmark. GovOut vil fokusere på landbaserte miljøer, forvaltning av naturressurser og kulturmiljøer, adressering av landskaps- og arealbruksendringer, samfunnsendringer og drivere, og forvaltning og styring, med et tverrfaglig sosioøkologisk perspektiv. Prosjektet vil ta for seg flere av FNs bærekraftsmål, spesielt mål 15 - "Livet på land" -, samt mål 1, 4, 5 og 9.

Norge har undertegnet flere internasjonale avtaler og konvensjoner med relevans for utmarka, bl.a. konvensjonen om biologisk mangfold (FN 1992), Bernkonvensjonen (1979), klimaavtalen i Paris (FN 2016), ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk (1990), rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 om beskyttelse av dyr som holdes for oppdrettsformål og Den europeiske landskapskonvensjonen av 1994. Videre sier nasjonal landbrukspolitikk at matproduksjon basert på lokale ressurser er et etisk ansvar. Dette innebærer nasjonalt og internasjonalt ansvar for bærekraftig bruk og vern av norsk utmark.