Evaluering av samisk tospråklighetstilskudd

Formålet med prosjektet er å evaluere hvordan Sametinget tospråklighetstilskudd fungerer ut fra et bruker- og et forvaltningsperspektiv.

Arbeidet skal:

  • Beskrive gjeldende lovgivning
  • Beskrive (kort) endringsprosessene fra den tidligere kostnadsstyrte modellen til den nåværende målstyrte modellen, basert på evalueringen fra 2008
  • Belyse hvordan den målstyrte modellen med samarbeidsavtaler har påvirket det samiske språkets synlighet, bruk og læringsmuligheter ut fra et samiskspråklig brukerperspektiv
  • Belyse hvordan kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med tospråklighet har endret seg når de selv har satt mål for sitt samiske språkarbeid
  • Gjøre rede for hvordan Sametingets kommunikasjon og samarbeid med   kommunene og fylkeskommunene har vært i evalueringsperioden
  • Komme med forslag til hvordan Sametinget kan bistå tilskuddsmottakerne med planlegging av tiltak for styrking av samisk språk.
Prosjektleder
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter