Med reindrift på agendaen

Article Id
3305
Source site
Seniorforsker Camilla Risvoll har reindrift, klimaendringer, rovviltforvaltning og beitenæringer på agendaen framover. Ett nytt beitedriftsprosjekt med tittel: ‘Fleksibilitet i reindriften: Barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland’ ble innvilget av Reindriftens utviklingsfond i juni.

I en vitenskapelig artikkel hvor forskerne studerer hvordan endringsprosesser påvirker tilpasningsevnen hos reindriftsnæringen i Nordland ble publisert i midten av juni. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Polar Journal.
- Her ser Grete Hovelsrud og jeg på hvordan ulike sosiale, klima og miljøendringer påvirker beitetilgang forskjellig i ulike men nærliggende reinbeitedistrikter i Salten, forteller Risvoll.

Prosjekt om fleksibilitet i reindriftsnæringa

Camilla Risvoll, Tone Magnussen, Marianne Karlsson, alle fra Nordlandsforskning og Grete Hovelsrud fra Nord universitet utgjør sammen med forskere fra NIBIO og Stockholm Resilience Centre forskerteamet til det nye prosjektet.

Forskerne ser at det for tiden er stor usikkerhet knyttet til både Stortingets evaluering av rovdyrforliket og arealdifferensieringen av rovvilt og beitedyr i Nordland, noe som i stor grad virker inn på reindriftsnæringas fleksibilitet. Klimaendringene forsterker effektene av disse endringene ytterligere, fordi klimaendringer gir ugunstige snø- og isforhold som fører til nedising og tap av vinterbeiter.

- Derfor er det nødvendig å se på sammenhengen mellom rovviltforvaltningen, økt rovdyrpress og klimaendringer, og dette prosjektet vil studere hvordan økt rovdyrpress og endringer i arealdifferensieringen av rovvilt og beitedyr i sammenheng med klimaendringer påvirker reindriftsnæringas fleksibilitet og bærekraft, forklarer Risvoll.

Rein og sau
Risvoll har skrevet doktorgrad om kritiske faktorer som påvirker tilpasningsevnen hos reindriftsutøvere og sauebønder i Salten, Nordland. Hun har publisert artikler rundt dette temaet og går nå i gang som prosjektleder for dette prosjektet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev