Testing i reiselivet

Article Id
1351
Source site
Novadis holdt årets siste reiselivslunsj 10. desember med temaet "Testing som metode i innovasjons-prosesser".

Av: Vibeke Krane

Dorthe Eide fra Handelshøgskolen og Elisabet Ljunggren fra Nordlandsforskning presenterte et prosjekt de jobber med, hvor de ser på hvordan pilottesting og annen testing er relevant for opplevelsesbasert reiseliv. Studien er gjort som del av VRI Nordland og Opplevelser i Nord.

I studien ønsket de å finne ut om testing kan være et verktøy i innovasjonsprosesser i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter, og å finne bedrifter som hadde erfaringer med dette. I en innovasjonsprosess oppstår nye ideer til produkter eller tjenester, eller gamle produkter fornyes. Prosessen omfatter gjerne fasene ideavklaring, ideutvikling, markedsintroduksjon og vekst.

Eide og Ljunggren snakket om hva som skjer når mennesker møtes i slike prosesser og viktigheten av det å skape en verdi for kunden og å forstå kjernekarakteristikken ved opplevelsen. De valgte å se nærmere på dette med testing, da de fant lite litteratur og forskning på temaet.

Den aktive kunden

Videre tok Eide og Ljunggren for seg kundens rolle i innovasjonsprosesser, og i hvilken grad kunden er aktiv eller passiv i testinga. Her snakket de om samproduksjon eller «co-creation», at kunden i møtet med bedriften kan ha stor betydning i innovasjonsprosessen; i dette møtet kan kreativitet og dyrebare ideer oppstå for bedriften. I tillegg pekte de på at tilbakemeldinger fra kunden er gull verdt for at bedriften skal kunne bli bedre og tilby bedre opplevelser. De brukte Harry Potter-land i Florida og den velkjente merkevaren Lego som eksempler på at kunden har blitt brukt aktivt i innovasjonsprosesser.

Testing i flere faser

I studien tok de for seg 11 bedrifter og 18 innovasjonsprosesser. De intervjuet bedriftsledere i alle bedriftene, og under lunsjen presenterte de tre av disse casene.

Flertallet av bedriftene har naturbaserte opplevelser, og noen av dem har kultur og/eller matopplevelser. Studien viste at testing benyttes i ulike faser av innovasjonsprosessen, med ulike verktøy og ulike aktører. Eide og Ljunggren anbefaler opplevelsesbedrifter å teste nye ideer og innovasjon i en tidlig fase, for deretter å vurdere om ideen er «liv laga» eller ei. Det å teste underveis er også viktig, i følge de to, for å unngå å bruke unødig tid og ressurser og for å sikre at sluttproduktet blir så godt som mulig.

Rapport fra studien kommer på nyåret i UiNs rapportserie

Del:

FacebookLinkedInTwitter