Skal evaluere Lofast

Article Id
125
Source site
Hva er følgene av Lofotens fastlandsforbindelse for trafikk og næringsliv? Kommende halvår skal Nordlandsforskning og Handelshøgskolen etterevaluere Lofast som ble ferdigstilt i 2007.

- Vi skal se på både gjennomføringen av prosjektet og hva virkningen har vært, __CPMMFILEID_HTML__::770::right::

sier seniorforsker Jarle Løvland i Nordlandsforskning.

Når staten ved Finansdepartementet ønsker evaluering av slike store statlige investeringsprosjekter, er det for å trekke lærdom til bruk og kvalitetssikring i framtidige prosjekter.

Valg av trasé

I forkant av Lofast var det store diskusjoner om trasévalg. Det endte opp med korteste  trasé med ny vei fra Fiskebøl i Lofoten til Gullesfjordbotn i Troms  og videre til Ofoten og E6. De samfunnsmessige målsettingene og antatte virkninger av Lofast ble lite beskrevet i prosjektgrunnlaget. Det er særlig  tilgjengelighet og infrastruktur som er vektlagt.
- Trasévalget er noe av det vi vil se på.  Vi vil også undersøke det som har vært mye diskutert i etterkant, nemlig virkningen for reiselivet og annen næringsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

Skutvik - Svolvær

Fergeforbindelsen Skutvik-Svolvær går nå på sparebluss. Hvilke virkninger får det for

turismen og næringsutviklingen i regionen? Spør Jarle Løvland.

Forskerne går i gang med arbeidet i januar og skal være ferdig med arbeidet i april.

                                                                       Bildet er fra Raftsundbrua. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

Lønnsomt for samfunnet

Evalueringen inngår i forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Dette programmet ble satt i gang i 2008, etter en del store prosjektoverskridelser. Hensikten er å utvikle kunnskap for å sikre bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. I evalueringen tilpasses metoder fra OECD og analyser av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Plan og mål

- Tanken bak Concept er å få fram hva det betyr å ha en mer målorientert planlegging og gjennomføring av statlige prosjekter. Lofast ble rimeligere enn budsjettert, men hvor samfunnsøkonomisk lønnsom er fastlandsforbindelsen?  Etterevalueringene er viktig for å kunne hente ut læring fra prosjektenes driftsfase. Dette er noe av det vi vil finne ut av, sier Løvland.

Nordlandsforskning og Handelshøgskolen har tidligere jobbet med sammenhengen mellom reiseliv, marin næring og infrastruktur i den statlige kunnskapsinnhentingen til forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter