Lokale oppdagelser gir regional vekst

Article Id
5706
Source site
Utviklingen av reiselivsnæringen i Lofoten er viet et kapittel i boken. Foto: Christian Bothner / nordnorge.com
Utviklingen av reiselivsnæringen i Lofoten er viet et kapittel i boken. Foto: Christian Bothner / nordnorge.com

Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Åge Mariussen, er redaktør for en ny bok som viser at lokale oppdagelser er nøkkelen til vellykket næringsutvikling i regionene.

"The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development" heter boken, der også Nhien Nguyen og Jarle Løvland fra Nordlandsforskning har bidratt.  

Boken tar for seg nettopp "The Entrepreneurial Discovery Process" - EDP blant venner – som er en metode for å utvikle nye forretningsmuligheter. EDP oppsto i kjølvannet av at EU-kommisjonen fant ut at den eksisterende innovasjonspolitikken ikke holdt mål, når regionene skulle takle stadig økt globalisering.

Løsningen kom i form av smart spesialisering, en strategi der hver regions unike fortrinn skulle identifiseres og videreutvikles til å bli konkurransedyktig næringsaktivitet. Strategien forutsatte samarbeid og samspill mellom næringsliv, forskningsinstitusjoner og regionale styringsmakter.  

En vesentlig forutsetning for å holde seg konkurransedyktig over tid, er å utvikle nye forretningsmuligheter. Og her kommer EDP inn. For hvordan oppdager man nye muligheter? 

– Det er skrevet bøker om EDP tidligere, men de tar ikke for seg hvordan oppdagelse foregår, altså hvordan ny kunnskap skapes, formes og deles i oppdagelsesprosessen, og hvordan oppdagelser gjort på lokalt nivå påvirker regionale prosesser, sier Mariussen. 

– Det gjør vår bok. 

 

      
Seniorforskerne Åge Mariussen, Nhien Nguyen og Jarle Løvland fra Nordlandsforskning. Foto: Morten Ovesen og Karoline O. A. Pettersen.

 

Oppskrift på økonomisk vekst
Gjennom 15 kapitler tar boken for seg utfordringer, særtrekk, innflytelse og løsninger som EDP bringer til torgs. Og selv om det er mange ulike forfattere i sving, jobber de mot samme mål.

– Det er ingen samling løsrevne artikler, det er en tydelig sammenheng mellom alle kapitlene, forsikrer Mariussen.

Det gjør at redaktørene kan oppsummere de ulike tilnærmingene i flere anbefalinger for hvordan regioner kan bruke EDP til å oppnå økonomisk vekst.  Blant annet sier de at nye løsninger oppdages gjennom å spørre innbyggere og andre interessenter om råd.

– De største aktørene i en region kan være uenige og uvillige til å samarbeide med hverandre. Men det vil alltid finnes noen innbyggere, bedrifter, entreprenører, institusjoner eller andre interessenter som er åpne for dialog og nye tilnærminger. Her kan man sette i gang små prosjekter som fører i riktig retning, sier Mariussen.

Dialog er nøkkelen
Slike små prosjekter med lokale interessenter i nøkkelroller, kan også bidra til å løse såkalte «wicked problems», problemer der alle tiltak gir negative konsekvenser.

– Regional næringsutvikling er komplekst, og noen ganger kan regionale planleggere ende opp i tilsynelatende uløselige problemer. Ved å gjennomføre et lite prosjekt på en vellykket måte, kan det fungere som et eksempel å bygge videre på. Det handler om å lære gjennom å gjøre, forklarer Mariussen.

En viktig anbefaling er å legge til rette for arenaer der folk kan snakke sammen.

– For å skape nye ideer, må først folk fra ulike sektorer møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og diskutere nye tilnærmingsmåter.

Forslag til innovasjonsstrategi for Norge
Et kapittel skrevet av Mariussen og Nhien Nguyen gir en analyse av den norske økonomiens posisjon i verden, og peker på en strategi for vekst i den norske økonomien som bygger på entreprenører som leter i nye retninger, og bruker forskning i sitt arbeid.  

Et annet kapittel legger fokus på internasjonalt samarbeid.

– Mange regioner mangler universitet og har svake egne forutsetninger for utviklingen. Boka beskriver hva EU-kommisjonen gjør for å løse det problemet, gjennom transnasjonale tematiske nettverk mellom universitet, regionale myndigheter og klynger i ulike land, forteller Mariussen.

Nordlandsforsknings Jarle Løvland har skrevet et kapittel i samarbeid med Håkon Finne fra NTNU. De to forskerne trekker frem Lofoten som et eksempel på at dialog mellom sektorer kan føre til nye muligheter.

– Lokale og regionale aktører både fra næringsliv, forskning og forvaltning fant sammen ut hvordan en destinasjon som ble oppfattet som et rent sommerprodukt, kunne bli et helårs reisemål, sier Mariussen.

Forbedrede metoder
"The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development" er utgitt på Routledge og har fire redaktører. I tillegg til Mariussen finner vi Seija Virkkala, Håkon Finne og Tone Merethe Aasen.

Artiklene i boka er skrevet av forskere fra mange felt: økonomi, geografi, sosiologi, organisasjonsstudier, innovasjonsstudier og kompleksitetsteori.

– Målet med boken er å tilby nye tilnærmingsmåter for å løse utfordringene med regional utvikling og foreslå forbedrede metoder som fører til vekst i disse regionene, sier Mariussen.