Illustrasjon transformasjon og grønn omstilling. Foto: Jarle Røssland
Illustrasjon transformasjon og grønn omstilling. Foto: Jarle Røssland

Transformasjon og grønn omstilling

Forskningsgruppen består av forskere med særlig interesse for grønn og rettferdig samfunnsomstilling i lys av globale prosesser som klimaendringer, biodiversitetskrise, teknologiutvikling og vekst i forbruk og ressursuttak. Med et utgangspunkt i og for nordområdene arbeider gruppen med å videreutvikle en portefølje der vi er opptatt av ulike aspekter av bærekraft som natur, naturressurser, økonomisk utvikling og livskvalitet med fokus på hvordan dette henger sammen på kort og lang sikt.
Vi samarbeider med både offentlige og private partnere i prosjekter der framtidig tjenesteproduksjon, næringsutvikling, naturressursutnyttelse og rettighetsspørsmål står sentralt. I Arktis er utviklingen av mer bærekraftig havøkonomi, landbruk, mineral- energiutvinning og transport av avgjørende betydning. Endringer i Arktis speiler og driver globale endringer, og vårt blikk på de store globale utfordringene preges av vår posisjon og lokalisering i nord. Vi har kompetanse på tvers av en rekke fagdisipliner (statsvitenskap, sosiologi, geografi, antropologi, økonomi, teknologi, økologi) og arbeider i stor grad med tverrfaglige problemstillinger.

Våre forskere har ledet og vært deltakende i en rekke EU-prosjekter, der perspektivet fra nord på både spesifikke og mer allmenne utfordringer i omstilling og transformasjon har vært et sentralt bidrag. Forskningsgruppen har i tillegg bred og lang erfaring med prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, regionale forskningsfond, samt betydelig utredningskompetanse knyttet til oppdrag fra departementer, underliggende etater og andre offentlige og private aktører.