Aktiv og meningsfylt hverdag: Mot en modell for ivaretakelse av sosiale omsorgsbehov i norske kommuner

Steigen og Deatnu/Tana kommuner skal iverksette et innovativt arbeid i helse- og omsorgssektoren hvor formålet er å tilrettelegge for en aktiv og meningsfylt hverdag for kommunenes hjemmeboende eldre. Nordlandsforskning skal bistå med kunnskapsutveksling og læring underveis i prosessen, samt dokumentasjon og formidling av erfaringer og gode løsninger.

Steigen og Deatnu/Tana kommuner skal iverksette et innovativt arbeid i helse- og omsorgssektoren hvor formålet er å tilrettelegge for en aktiv og meningsfylt hverdag for kommunenes hjemmeboende eldre. På denne måten vil vi sørge for lokal implementering av hovedmålsetningene i stortingsmeldingen «Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre», hvor det slås fast at aktivitet og fellesskap er to av fem sentrale områder hvor dagens tilbud til eldre ofte svikter, men hvor det fremover skal gjøres en koordinert innsats (Meld. St. 15 (2017 ?2018)). For å lykkes med å realisere det innovative potensialet i utviklingsarbeidet i Tana og Steigen, og ikke minst for at vårt arbeid skal kunne være nyttig for andre norske kommuner, er det avgjørende å sørge for kunnskapsutveksling og læring underveis i prosessen, samt dokumentere og formidle erfaringer og gode løsninger. Vi søker derfor om midler fra RFF Nord til å gjennomføre FoU-aktiviteter som som skal styrke innovasjonsarbeidet i kommunene. Formålet med FoU-aktivitetene er todelt: For det første vil disse være avgjørende for å realisere kommunens innsats for sosial omsorg. For det andre er målet å utvikle en tverrsektoriell og tverrfaglig modell for ivaretakelse av sosiale omsorgsbehov, i tråd med målsetningene for regjeringens kvalitetsreform for eldre. Hovedproblemstillingen i dette regionale offentlige prosjektet er: Hvordan kan kommuner, i partnerskap med frivillig sektor, pårørende og brukere utvikle helhetlige tjenester som ivaretar hjemmeboende eldres behov for fellesskap, aktiviteter og deltakelse? For å svare på dette spørsmålet har vi knyttet til oss en forskergruppe, som i nært samarbeid med oss, skal følgeforske, evaluere og formidle erfaringer fra kommunenes strategisk viktige arbeid for bedre ivaretakelse av sosiale omsorgsbehov i hjemmetjenestene. 

"Aktiv og meningsfylt hverdag: Mot en modell for ivaretakelse av sosiale omsorgsbehov i norske kommuner" er en videreføring av prosjektet "Ageing at home". Her er viktige publikasjoner fra dette prosjektet:

Prosjektrapport;  En studie av brukers, pårørendes og ansattes erfaring med hjemmebasert eldreomsorg. Mai Camilla Munkejord - Helga Eggebø - Walter Schönfelder.  Rapport 3 - 2017 

Munkejord, M. C., Eggebø, H., & Schönfelder, W. (2017). Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? Uni Research Rapport 3/17. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.

Munkejord, MC., Schönfelder, W. & Eggebø, H. (2018): Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i egen bolig, Tidsskrift for omsorgsforskning, nr 1/18, 6-15.
DOI: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03

Munkejord, M. C., Schönfelder, W., & Eggebø, H. (2018). Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg? Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(03), 298-306. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-12 ER

Artikkelen har vært nominert til årets tidsskrift artikkel i Norge 2018, uansett disiplin.

Oppdragsgiver
Steigen kommune /
Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Nord (RFF Nord)
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Steigen kommune
Deatnu/Tana kommune
Høgskolen på Vestlandet

Del:

FacebookLinkedInTwitter