Delrapport HAVPLAST: Marint avfall fra havbruksnæringen
Av
Bjørn Vidar Vangelsten
Ingrid Agathe Bay-Larsen
Leticia Antunes Nogueira
Vegard Pedersen
Emil Røthe Johannessen

Report

HAVPLAST har hatt som formål å identifisere kilder, mengder og årsakssammenhenger til marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og bidra til forebygging av fremtidige utslipp. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom en bredt faglig sammensatt referansegruppe, dedikerte prosjektpartnere og samarbeid med næringsaktører. Samarbeidspartnerne har bidratt i datainnsamling og kunnskapsinnhenting, både innenfor fiskeri og oppdrett. Denne rapporten beskriver gjennomføring, resultater og funn fra studien fra HAVPLAST prosjektet sin delstudie på havbruksnæringen (arbeidspakke 1 og deler av arbeidspakke 3). Prosjektet er ledet av SALT og er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen (fiskeri og oppdrett). Vi vil gjerne takke alle informanter, samrbeidspartnere, referansegruppe og andre bidragsytere for viktige bidrag til gjennomføringen av denne delstudien.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo