Velferd

Eldre mennesker som holder hender

Gruppen for forskning om velferd, arbeid og oppvekst arbeider med forskning om offentlig velferdspolitikk og velferdstjenester i vid forstand. Til enhver tid gjennomfører forskningsgruppen en rekke kunnskapsgenererende studier og evalueringer på oppdrag fra departementer, direktorater, kommunesektoren, Norges forskningsråd og frittstående forskningsfond.

Våre velferdstjenester er med på å sikre et minimumsnivå på vår livskvalitet og våre levekår, gi like muligheter for alle samfunnsborgere. Tjenestene er basert på et sett av rettigheter og plikter som har blitt utviklet over tid. Velferdstilbudene som gis fra tjenestene skal være likeverdige og bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og at tiltakene bygger på forskningsbasert kunnskap.

Internasjonalt nyter den norske velferdsmodellen betydelig anerkjennelse. I dagens samfunn legges det stor vekt på innovasjon og utvikling av våre velferdstjenester. Innovasjon og utvikling står sentralt Velferdsgruppas forskning på tjenesteutvikling, organisasjonsutvikling og profesjonsutvikling så vel som forskning på brukererfaringer.

Med vår forskning ønsker vi å bidra i utvikling av bærekraftige velferdstjenester som gir gode liv den enkelte samfunnsborger.

Hvem er vi?

Forskningsgruppa for velferd, arbeid og oppvekst består av 14 forskere som driver med forskning på et bredt felt av velferdsområder. Vi har over tid hatt langsiktige satsninger innen utdanning, arbeid, helse og omsorg og samiske perspektiver, samt sårbare grupper i overganger mellom ulike velferdssystemer.

Forskningsgruppa benytter seg av et bredt spekter av forskningsmetoder for å belyse aktuelle forskningsspørsmål. Vi legger vekt på å ha et tett samarbeid med praksisfeltet og har lang erfaring med å bruke følgeforskning hvor vi kombinerer både kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder. Vi har en langsiktig satsning på innovasjon i velferd for å kunne være med i samarbeid for å utvikle nye velferdstjenester, forbedre eksisterende velferdstjenester, bidra til effektiv tjenesteyting og utvikle nye måter å organisere velferdstjenester på.

Forskningsgruppa har kompetanse innenfor en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner (sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, sosialantropologi) og samarbeider i flere prosjekter med både økonomiske, teknologiske og naturvitenskapelige fagmiljøer.

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern