Nordlándaåtsådime birra

Nordlándaåtsådibme dåjmat åtsådimbargov sebrudakdiedalasj ja vidnudakrudálasj suorgijn. Miján la ållo fágalasj máhtto, ja barggap fágajgasskasattjat. Nordlándaåtsådibme åvddånahttá máhtudagáv sebrudak- ja æládusiellemij vaj mijá åtsådimbåhtusa ávkken sebrudahkaj båhti.

Mijá bruttoruhtajådedibme l 35 milliåvnå kråvnnåj ja lip birrusij 40 bargge. Birrusij bielle mijá sisbåhtusis boahtá Vuona Åtsådimrádes. Nubbe bielle boahtá ienemusát prosjæktaruhtadibmen almulasj oajválattjajs. Mij lip oassen gåbdes åtsådimbirrusis Nordlánda Universitiehtan ja aktan barggap ietjá nasjåvnålasj ja rijkajgasskasasj åtsådimbirrusij. Dåjmalattjat aj oassálasstep åvddånahttemprosessajn aktan æládusiellemin ja almulasj oassálasstij. 

Nordlándaåtsådibme l bihtám- ja julevsáme guovlujn ja guovlolattjat tjalmostahttep Nordlánda fylkav gånnå li nuortta-, julev- ja bihtámsáme. Mijá mielas li sáme vuojno dárbulattja gájkkásasj åtsådimijda sebrudahttet duon dán suorggáj, ja mij barggap aj sierra åtsådimij sáme sebrudahkaj. Nammadip giella- ja kultuvrraåtsådimev sebrudakdile perspektijvan ja tjanádum skåvllåj, bajássjaddamij ja ietjá almulasj dievnastusájda. Ålov mijá åtsådimes birás- ja æládussuorgen nuorttalij guovlov tjalmostahttá,  gånnå sáme- jali álggoálmmukperspektijvva le guoskavasj. 
Mij åtsådip dájn suorgijn gånnå sáme vidjura ja perspektijva binnebut jali ienebut li oassen jali snivábut tjielggidum guovdátjin:

Æládus

 • Innovasjåvnnå
 • Guovlloåvddånahttem
 • Kultuvrra
 • Mannoæládus
 • Merrasuorgge

 Birás

 • Innovasjåvnnå
 • Guovlloåvddånahttem
 • Dálkádahka
 • Areállaadnem
 • Luondoluohko

Álkkádus

 • Innovasjåvnnå
 • Álmmukvarresvuohta
 • Varresvuohta ja hukso
 • Barggo
 • Bajássjaddam

Åtsådimbåhtusa åvddånbuvteduvvi  diedádusáj, ártihkkalij ja lågådallamij baktu. 
 
Nordlándaåtsådibme sjattaj 1.1.2010 oasesiebrren mav Nordlánda Universitiehtta ja vuododus Nordlándaåtsådibme aktan æjggu. Instituhtta ásaduváj jagen 1979 ja vuostasj 30 jage lij priváhta,  iesjæjggo, almulasjávkkás vuododus.

 

Om Nordlandsforskning

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning utvikler kunnskap for samfunns- og næringslivslik at våre forskningsresultater kommer samfunnet til nytte.

Vi har en bruttoomsetning på rundt 35 millioner kroner og er omtrent 40 medarbeidere. Rundt halvparten av inntektene våre kommer fra Norges Forskningsråd. Den andre halvparten kommer i hovedsak fra prosjektoppdrag for offentlige myndigheter. Vi er en del av et bredt forskningsfellesskap ved Universitetet i Nordland og samarbeider med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Vi deltar også aktivt i utviklingsprosesser sammen med næringsliv og offentlige aktører.

Nordlandsforskning ligger i pite- og lulesamisk område og har et regionalt fokus på Nordland fylke som har nord-, lule- og sørsamisk befolkning. Vi anser samiske perspektiver som viktige å inkludere i vår generelle forskning på ulike felt, og vi jobber også mer spesifikt med forskning for det samiske samfunn. Vi kan her nevne forskning på språk og kultur fra et samfunnsmessig perspektiv og knyttet til skole, oppvekst og andre offentlige tjenester. Mye av vår forskning innen miljø og næring har et nordlig fokus der et samisk eller urfolksperspektiv er svært relevant.

Vi forsker innenfor disse tematiske områdene der samiske forhold og perspektiver i større eller mindre grad er integrert eller satt mer spesifikt i fokus:

Næring  

 • Innovasjon
 • Regional utvikling
 • Kultur
 • Reiseliv

Miljø

 • Innovasjon
 • Regional utvikling
 • Klima
 • Arealbruk
 • Naturressurser

Velferd

 • Innovasjon
 • Folkehelse
 • Helse og omsorg
 • Arbeid
 • Oppvekst

 

Forskningsresultater formidles gjennom rapporter, artikler og foredrag.  

Nordlandsforskning ble 1.1.2010 et aksjeselskap eid av Universitetet i Nordland og stiftelsen Nordlandsforskning i fellesskap. Instituttet ble opprettet i 1979 og var de første 30 årene en privat, selveid, allmennyttig stiftelse.

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern