Vi sto han av!

Sammendragsrapport Levekår og livskvalitet i Nordland.

Sammendrag
Undersøkelsen tegner et bilde av de materielle levekårene i Nordland under vignetten "likhet og utjamning". Vi registrerer små forskjeller i levekår mellom Nordland og landet som helhet. I tillegg har befolkningen i Nordland vel så gode psyko-sosiale levekår. De sosiale nettverkene synes å være tettere vevd her enn i mer sentrale strøk. Og gjennomgående gir befolkningen i Nordland uttrykk for at de har det bra. De aller fleste - hele 95 prosent - uttrykker at de er meget, eller ganske tilfreds med livet. Nordland har kastet av seg de negative sidene ved å være periferi, men har samtidig maktet å beholde de fleste av de positive.

Skrevet av Ingrid Fylling, Jan-Inge Hanssen, Johans Sandvin, Jan R. Størkersen

Publikasjonsnr.
1994-16
ISBN
82-7321-260-2
Antall sider 100
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern