Vern av skog på statens grunn Helgeland - konsekvenser for skogindustrien

Utredningen tar sikte på å supplere den tidligere rapporten ” Analyse av tilgjenge¬lige skogressurser på Helgeland” som ble utarbeidet av Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2006.

Sammendrag
Utredningen tar sikte på å supplere den tidligere rapporten ” Analyse av tilgjenge¬lige skogressurser på Helgeland” som ble utarbeidet av Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2006. I denne utredningen ble hovedtrekkene i forhold til ressursgrunnlag og avvirkningsmuligheter vurdert ut fra tilgjengelig statistikk (SSB), rapporter og data/statistikk fra Statskog og Allskog. Geografisk er utredningen knyttet til virksomheten i kommunene Bindal, Brønnøy, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Rana. Dette området står for ca 75 % av avvirkningen i Nordland (Kveli & Tømmerås, 2006), noe som også tilsier at vernetiltak kan få stor innvirkning på den vesentligste delen av produksjonen i fylket.

I tillegg til å bygge på den tidligere utredningen tar prosjektet sikte på å fremskaffe et mer detaljert bilde i forhold til treindustrien og skogbruksrelatert virksomhet på Helgeland, herunder hvilke driftsmessige forutsetninger og økonomiske ringvirk¬ninger som eksisterer og kan bli påvirket av en vernebeslutning for statens grunn. Det er derfor også foretatt intervjuer og datainnsamling for å belyse strukturen i treindustrien og ringvirkningene av skogbruksnæring og industri i regionen.

Skrevet av Jarle Løvland, Ingrid Agathe Bay-Larsen

Publikasjonsnr.
2008-07
ISBN
978-82-7321-574-1
Antall sider 151
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern