Spesialpedagogikk i Nordlys

En studie av tre FoU-prosjekter under Programmet for Nord-Norge.

Sammendrag
Prosjektet er en evaluering av tre FoU-prosjekter under Programmet for Nord-Norge (PNN). Prosjektene er lokalisert i Båtsfjord, Sør-Troms og Helgeland. Rapporten beskriver hvert av de tre prosjektene etter en evalueringsmodell hvor vi fokuserer på målsettinger, ressurser, aktiviteter og resultater. I tillegg løfter vi frem og drøfter noen temaer av mer generell art: Forholdet mellom spesialundervisning og allmenn undervisning, brukermedvirkning, og samordning av tjenester. Hovedkonkusjonen er at alle tre prosjekter på hver sine områder både har igangsatt stor aktivitet og oppnådd resultater i forhold til intensjonene. Til en viss grad synes prosjektene også å bidra til å realisere noen av PNN’s intensjoner. 

Skrevet av Ingrid Fylling, Johans Sandvin

Publikasjonsnr.
1996-08
ISBN
82-7321-309-9
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern