Selv-organisert læring i foretak i komplekse omgivelser - en konseptuell analyse

Basert på hovedoppgave i økonomisk geografi, Universitetet i Oslo (1994): Selv-organisering: et evolusjonært perspektiv på relasjoner mellom læring og kontekst.

Sammendrag
Med basis i pragmatisk filosofi skal denne artikkelen fokusere på noen enkle men allikevel utfordrende forhold og fenomener knyttet til spørsmål som hvordan vi lærer; hvordan kontekst påvirker læring; hva vi lærer, relatert til ulike typer virksomhet; og hvordan læring kan omsettes til ny praksis og nye materielle og immaterielle produkter. Utdanningssystemet har alltid vært en hovedarena for forståelse av læring men temaet har også etter hvert blitt sentralt innen økonomi, særlig knyttet til bedriftsutvikling, innovasjon og nyskaping. Begrepet om den lærende økonomien og ideen om kunnskap som den viktigste ressursen i økonomisk virksomhet er allerede veletablert. Dette fokuset på kunnskap og læring har reist følgende sentrale utfordring for utviklings- og innovasjonsvirksomhet på organisasjons-, nettverks- og regionnivå: å forklare den endogene skapingen og omskapingen av kunnskap som anvendes i økonomiske systemer og betingelsene for slike endogene prosesser (Andersen 1994).

Skrevet av Roar Samuelsen

Publikasjonsnr.
2008-1016
ISBN
0804-1873
Antall sider 41
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern